Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet

Granskad:

Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar för. Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts av andra myndigheter. Längst ner på den här sidan beskriver vi vem som ansvarar för vad. Vi beskriver också reglerna för certifiering av sakkunniga.

Syftet med reglerna om tillgänglighet

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Om du planerar att bygga eller ändra något är det din kommun som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Vilka regelverk gäller?

FN-konventionen

Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De svenska lagarna bygger på konventionen.

Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)

Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

Boverkets byggregler (BBR)

I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt 8.

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Ett attefallshus som är ett komplementbostadshus och ska användas för permanentboende ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är undantagna om det är obefogat att göra lokalerna tillgängliga och användbara med hänsyn till verksamhetens art.

Standarder

Man kan följa de standarder som BBRs allmänna råd hänvisar till. De allmänna råden är exempel som visar hur man kan uppnå de krav som ställs i föreskriften. Du kan göra på ett annat sätt om du kan visa att kraven i föreskriften uppnås. Standarder finns inte på internet utan får beställas från SIS-Förlag AB.

Enkelt avhjälpta hinder, HIN

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt.

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM

När man anlägger nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).

Tillgängligheten prövas redan i bygglovet

När det gäller tillgänglighet så finns det i plan- och bygglagen både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Skillnaden är att utformningskraven ska prövas i bygglov medan de tekniska egenskapskraven hanteras i startbeskedet och kontrollplanen. Vilka krav som är utformningskrav eller tekniska egenskapskrav eller både och kan du se i ett vägledningsdokument med olika färger och stilar som visar utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav för BBR 3:1 Tillgänglighet och 3:2 Bostadsutformning. Se länk under "Relaterad information".

Certifiering av sakkunniga i tillgänglighet – TIL

Byggnadsnämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att kraven på tillgänglighet är uppfyllda, när byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig. I tjänsten Hitta certifierade personer kan du söka efter certifierade sakkunniga.
Certifieringen av sakkunniga i tillgänglighet sköts av företaget Kiwa Swedcert. Boverket utfärdar alltså inga certifikat.
Boverket skriver reglerna som säger vilka krav som gäller för att en person ska bli certifierad som sakkunnig i tillgänglighet. Reglerna finns i TIL – certifiering av sakkunniga i tillgänglighet.
Boverket har beskrivit motiven till reglerna och hur kontrollsystemet ska fungera i konsekvensutredningen till reglerna.

Genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016

Regeringen har beslutat om en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016. Syftet med strategin är att klargöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen är ett samhälle som utformas så att alla kan delta fullt ut oavsett funktionsnedsättning.

Handböcker

Kraven i PBL, PBF och BBR är samhällets minimikrav på byggnader när det gäller bostadsutformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, säkerhet, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning, och energihushållning. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven i reglerna om byggande anger. Det finns en mängd olika handböcker som behandlar tillgänglighet. "Bygg ikapp" är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Den är utgiven av Svensk Byggtjänst. I Enklare utan hinder vill Boverket med denna idébok visa hur enklare hinder kan byggas bort på ett bra sätt. Den visar att det inte finns ett enda givet enkelt sätt att undanröja hindren. Denna idé- och inspirationsbok illustrerar olika sätt att gå till väga i konkreta situationer.

Dessa hand- eller inspirationsböcker kan innehålla beskrivningar av gällande regler men är i inte i sig själva bindande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen