På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsförmedling, förtur och service

Granskad:

I en del kommuner finns det en kommunal bostadsförmedling som förmedlar bostäder till anslutna bostadsbolag men i de flesta kommuner får den bostadssökande själv söka bostad hos respektive bostadsbolag.

Många kommuner erbjuder viss service till de som söker bostad, som att lista olika bostadsbolag på sin hemsida. Många kommuner har också någon form av förturssystem till bostad.

Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det betyder att fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra vilka villkor som ska gälla för hyreskontrakt och förmedling av lediga bostäder. Uthyrningsvillkoren kan skilja sig åt mellan olika bostadsbolag också mellan bostadsbolag anslutna till en kommunal bostadsförmedling.

I 2020 års bostadsmarknadsenkät svarar de flesta kommuner, 249, att det kommunala bostadsbolaget har en egen bostadskö. Många kommuner erbjuder också annan service till de som söker bostad – 164 kommuner anger att de listar olika hyresvärdar på sin webbplats, och 38 kommuner har en särskild bostadsportal på webbplatsen.

Antalet kommunala bostadsförmedlingar har legat relativt konstant under de senaste åren och uppgår i år till 7, nämligen Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Luleå, Kungsbacka och Växjö. Ytterligare en kommun, Sigtuna, startar en bostadsförmedling inom kort. Sammanlagt 11 kommuner, de flesta av dem belägna i Stockholms län, är anslutna till en annan kommuns bostadsförmedling. Det är bara 7 kommuner som uppger att de inte har någon service för de som söker bostad.

Färre kommuner ger förtur till bostad jämfört med förra året

I årets Bostadsmarknadsenkät är det 78 kommuner som svarar att ingen fått förtur, mot 44 förra året och bara 2 i 2018 års enkät. Denna minskning beror sannolikt på att svarsalternativet om förtur till nyanlända formulerats om: här ingick tidigare anvisade nyanlända vilka hade rätt till bostad enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, medan svarsalternativet i dag enbart berör självbosatta nyanlända personer, en grupp som inte har samma förtursrätt. Flera kommuner som svarat att de inte gett någon förtur svarar dock att socialtjänsten har ordnat med bostäder till hushåll, vilket kan betraktas som en form av förtur.

Därmed flyttar näringslivsförturerna upp som det skäl flest kommuner angett som skäl till att någon fått förtur till bostad. Ungefär var tredje kommun eller 95 kommuner, anger att de gett förtur till personer som fått arbete i kommunen (och som bor utom pendlingsavstånd). Näst största grupp är ”andra förtursgrunder”, ett svarsalternativ som angetts av 67 kommuner. Som andra förtursgrunder har kommunerna bland annat angett sociala och medicinska skäl, sociala kontrakt och att nyanlända fått förtur.

Fler kommuner har gett förtur till kvinnor i behov av skyddat boende

En ny fråga i förra årets bostadsmarknadsenkät var om kommunen har gett förtur till kvinnor i behov av skyddat boende. Det anger 63 kommuner att de gjort, mot 51 kommuner förra året.

Andra grupper som fått förtur är personer med lättare funktionsnedsättning. De har fått förtur till bostad i 57 kommuner, jämfört med 67 förra året innan och 59 kommuner 2018. Ett mindre antal kommuner har även gett förtur till

  • hemlösa 33 (25 kommuner)
  • äldre 19 (18) kommuner
  • självbosatta nyanlända personer 18 (-)
  • studenter 16 (20 kommuner)
  • ungdomar 12 (12 kommuner).

Andra skäl till att kommunerna har erbjudit förtur till bostad är

  • att hushållet har behövt byta bostad på grund av separation 23 (24 kommuner)
  • ekonomiska skäl 22 (32 kommuner)
  • trångboddhet 21 (19 kommuner).
Diagram över antal kommuner som har gett förtur till bostad för vissa grupper under 2019. Innehållet i diagrammet beskrivs i brödtexten.
Antal kommuner som har gett förtur till bostad för vissa grupper under 2019. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen