På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsförmedling, förtur och service

Granskad:

I en del kommuner finns det en kommunal bostadsförmedling som förmedlar bostäder till anslutna bostadsbolag men i de flesta kommuner får den bostadssökande själv söka bostad hos respektive bostadsbolag.

Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det betyder att fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra vilka villkor som ska gälla för hyreskontrakt och förmedling av lediga bostäder. Uthyrningsvillkoren kan skilja sig åt mellan olika bostadsbolag, också mellan bostadsbolag som är anslutna till en och samma bostadsförmedling.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar flertalet kommuner, 246 stycken, att det allmännyttiga bostadsbolaget har en egen bostadskö och 175 kommuner svarar att de har en lista med hyresvärdar på sin webbplats. Ett mindre antal kommuner, 22 stycken, har en bostadsportal på sin webbplats och 14 anger att de är med i en regional bostadsportal på webben. 50 kommuner hänvisar till privata, digitala plattformar eller annonsplatser för uthyrning av bostäder. Ett fåtal kommuner, 11 stycken, samarbetar med sådana plattformar eller annonsplatser.

Antalet kommunala bostadsförmedlingar har legat relativt konstant under de senaste åren och uppgår, liksom förra året, till 7. Dessa är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Kungsbacka och Växjö. Ny på listan är Sigtuna, som startade en bostadsförmedling i början av 2020 samtidigt som Luleå har lagt ner sin och kön övergått till det kommunala bostadsbolaget. 15 kommuner svarar att de kommunala bostadsbolagen i kommunen är anslutna till en annan kommuns bostadsförmedling eller marknadsplats, främst kommuner i Stockholms län. Ett antal kommuner, 22 stycken, har övervägt att inrätta en kommunal bostadsförmedling eller att ansluta sig till någon annan kommuns bostadsförmedling. En handfull av de kommuner som svarat ja på frågan har eller är det redan. Ett par Skånekommuner överväger att ansluta sig till Boplats Syd och en kommun överväger att ansluta sig till bostadsförmedlingen i Uppsala. Andra svarar att de utrett frågan men att intresset bland fastighetsägarna att ansluta sig till en bostadsförmedling är för lågt och kostnaderna för stora.

8 kommuner uppger att de inte har någon service för de som söker bostad.

Vilka har fått förtur till bostad och hur många har fått det?

I en majoritet av kommunerna finns det möjlighet att ansöka om förtur till bostad. Det vanligaste sättet är att ansökan går via det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen, vilket 111 kommuner angett, men många kommuner hanterar också frågor om förturer själva, till exempel inom socialtjänsten. En knapp tredjedel av kommunerna, 99 stycken, svarar att det inte finns någon möjlighet att ansöka om förtur till bostad. Flera av kommunerna har besvarat frågan på ett sätt som tyder på att till exempel sociala kontrakt (som en åtgärd mot hemlöshet), bostäder som fås via biståndsbedömning (exempelvis LSS-boende) eller bostäder till nyanlända via bosättningslagen inte alltid ses som egentliga förturer. 7 kommuner har inte besvarat frågan.

Av de kommuner där det finns möjlighet att ansöka om förtur till bostad har 17 kommuner angett att de inte gett någon förtur till bostad alls. De flesta av dessa kommuner har färre än 25 000 invånare. I år liksom förra året är det näringslivsförturerna – personer som fått arbete i kommunen och bor utom pendlingsavstånd – det skäl flest kommuner, 90 stycken, anger som skäl till att någon fått förtur till bostad. Det är en minskning från 95 i förra årets enkät. Näst största grupp är personer med medicinska eller sociala skäl, som 62 kommuner anger fått förtur (ett svarsalternativ som inte fanns med i förra årets bostadsmarknadsenkät utan då ingick i svarsalternativet andra förtursgrunder).

I årets enkät ställdes också en fråga om hur många lägenheter som fördelades till bostadssökande genom förtur under 2020. Drygt hälften av landets kommuner, 148 stycken, har besvarat frågan med en exakt eller ungefärlig siffra medan 142 kommuner inte besvarat frågan eller svarat att de inte vet eller att uppgift saknas. Det totala antalet förturer uppgår enligt de som besvarat frågan till drygt 3 100 men då saknas ett stort antal storstadskommuner där antalet kan vara svårt att överblicka. Flest antal förturer – 401 stycken – har getts i Göteborg följt av Solna, med 244 förturer. I mindre kommuner handlar det om betydligt färre lägenheter, sällan fler än tjugo. Eftersom många kommuner och inte minst många storstadskommuner saknas torde det verkliga antalet alltså vara betydligt större. Ett knappt 80-tal kommuner har också hyresbostäder reserverade för särskilda grupper (främst avsedda för bostadssociala kontrakt eller andra utsatta grupper eller nyanlända) vilket främst förekommer hos allmännyttan men också bland privata fastighetsägare. Ungefär lika många kommuner svarar att de inte har några sådana reserverade hyresbostäder.

Förtur till personer i behov av skyddat boende

Ett nytt svarsalternativ som kommunerna hade möjlighet att välja tillkom i 2019 års bostadsmarknadsenkät. Svarsalternativet gällde om kommunen hade gett förtur till bostad till kvinnor i behov av skyddat boende. I förra årets enkät hade 63 kommuner gett förtur enligt detta. Svarsalternativet har i BME 2021 formulerats om till att gälla personer i behov av skyddat boende, en grupp 35 kommuner gett förtur till. Ytterligare ett nytt svarsalternativ har lagts till i år och handlar om förtur till kvinnor som har blivit utsatta för våld av närstående. 46 kommuner anger att de gett förtur enligt detta. 28 kommuner har gett förtur till båda grupperna.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen