Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

The Green Loop, Jyväskylä, Finland

Granskad:
Flygfoto som visar skog, fastigheter och sjöar.
Flygfoto över The Green Loop. Foto: Ari Heinonen

The Green Loop är Jyväskyläs stadspark, som omsluter staden och förser nära en tredjedel av invånarna med rekreationsfaciliteter. Planen vilar på en långsiktig strategi som syftar till att förtäta innanför och utanför det gröna bältet och samtidigt bevara och vidareutveckla blågröna värden tillsammans med olika grupper av aktörer inom kultur och konst. Jyväskyläs invånares stöd och delaktighet i arbetet prioriteras och bidrar till en känsla av tillhörighet.

Allmänt om The Green Loop

Strategisk planering utvecklar värden och aktiverar en stadspark

 • brukarmedverkan
 • masterplan
 • plan & strategi
 • stadsnära skogsbruk
 • kulturmiljö.
Fakta om The Green Loop
 • Plats: Jyväskylä, Finland.
 • Skala: Stor.
 • Budget: Hög.
 • Typ av objekt: Offentlig varierad grönstruktur som inkluderar bostadsgårdar, parker och skogsområden.
 • Tidsaspekt: Långsiktigt.
 • Typ av projekt: Design/planering, beprövat med innovativa inslag.

Projekt

År 2030 ska befolkningen i Jyväskyläs stadskärna ha fördubblats, från 15 000 till 30 000. Bostäder ska byggas för både studenter, seniorer, familjer och enpersonshushåll. Naturliga miljöer och platser för återhämtning i staden är viktiga men börjar bli sällsynta i Jyväskyläs stadskärna. En del av The Green Loops syfte är att hantera trafikbuller genom rekreativa gröna miljöer som gestaltas och förvaltas för en växande och varierad befolkning. Landskapet skiftar mellan åsar, vatten, campusområde och småskaliga bostadsmiljöer. The Green Loop omsluter Jyvälsyläs centrum med en bred variation av naturtyper och därmed ett brett spektrum av funktioner. Arbetet med att förstärka och variera loopens befintliga grönstruktur pågår kontinuerligt och stöds av bland annat ett vegetationsprogram och ett konstprogram. Att stärka och vidareutveckla loopens karaktärsdrag är en del av det arbetet, men på grund av dess centrala läge och den allt tätare stadskärnan är området också av stort värde för exempelvis dagvattenhanteringen.

Temavandringar och andra event

I fyra år har Green Loop agerat värd åt speciella temavandringar och andra evenemang. Temavandringarna har lyft områdets arkitektur, natur och belysning. År 2021 kommer en stor satsning med en rad sportevenemang att implementeras som en del av Green Loop Movement-evenemang. Det finns en liten summa som är öronmärkt för Green Loops budget så att olika idéer från invånare, föreningar eller andra aktörer kan implementeras eller testas snabbt vid behov. Green Loop har exempelvis genomfört en kampanj för sociala medier med vilda örter, konstnärliga bänkar tillsammans med konststudenter och en vinteraktivitet i Harju (åsen på flygbilden) med snowboardåkare.

Plan

Utvecklingen av området bygger på stadens strategiska riktlinjer och finns med i Jyväskyläs första gröna strategi från 2012. Grönstrategin är idag integrerad med stadens arkitekturpolicy samt delaktighetspolicy, som tillsammans kallas AVOI. Området för loopen är en del i AVOI:s stadsmiljöpolicy, som antogs 2019.

Karta över The Green Loop. Illustration: City of Jyväskylä

I Jyväskyläs översiktsplan är Green Loop markerat som ”utvecklingsområde för rekreation och grönområden” där särskild uppmärksamhet ska ägnas grönområdet som helhet, dess strukturella kontinuitet samt den funktionella utvecklingen av grönområden. Målet är att bevara kulturella, landskaps- och miljövärden samt att förbättra livsmiljöernas gemytlighet.

Konceptuella planer

En rad konceptuella planer om exempelvis konst, orientering och stadsgrönska för området har tagits fram. Känslan av gemenskap lyfts i aktiviteter där invånarna har möjlighet att påverka med förslag på lösningar för områdets utveckling i olika skeden och skala. Tourujoenpuisto, utmed ån Tourujoki, är ett exempel där planeringen genomfördes som en gemensam planeringsprocess och de boende i området utvecklade parkens innehåll och funktioner tillsammans med tjänstepersoner. Ett annat praktiskt exempel är Sepänkeidas samhällskonstverk, som nästan 200 skolbarn i årskurs 4 och 5 deltog i.

Konstkonceptet

Green Loops konstkoncept beskriver teman tillsammans med platsen för konstinstallationer i grönområdet. Konstkonceptet delar upp the Green Loop i sex olika upplevelsebanor med olika teman som exempelvis Sinnenas väg, Tystnadens väg eller Aktivitetsvägen. Konstnärliga element såsom sinnrikt utformade bänkar finns utplacerade på strategiska platser både för att stödja the Green Loops identitet och stärka orienterbarheten i området. Konstinstallationerna är inte bara fysiska objekt, utan även exempelvis ljud- och ljuskonst.

Ett barn tittar på informationsskylt i form av ett träd.
Informations- och orienteringsskyltar över the Green Loop är särskilt utformade för att kommunicera konceptet med området. Foto: Annukka Ollitervo

Guider

Arbetet med riktlinjer för orientering är påbörjat och går att följa på Green Loops Instagram. När skyltarna färdigställs kommer fokus att ligga på naturförmedling och olika nivåer av guider kommer att tas fram. Både områdesguider som beskriver hela loopen och destinationsguider för bakgrund och historia om delområdena. Dessutom kommer orienterande konst att planeras in i området. Till exempel kommer alla belysnings-, material- och färgval att harmoniera och stärka Green Loops visuella karaktär.

Vegetationskonceptet

I vegetationskonceptet presenteras principerna för utveckling av vegetationen i området. Vegetationskonceptet syftar till att stärka Green Loops gröna sammanhang med hjälp av vegetation och åtgärder för att öka naturens mångfald. Dessutom är målet att stärka lokal och unik vegetation i the Green Loop. Vegetationskonceptet styr både enskilda renoveringsprojekt och underhåll av området.

Process

Utvärderingen av grönområdet, som ligger till grund för Jyväskyläs utvecklingsplan, bedömde området som både lämpligt och tillgängligt. Parallellt utvärderades tillgången till rekreationsområden i hela Jyväskylä-området, vilket visade att Green Loop har stor betydelse som lokalt rekreationsområde för boende i stadens centrum. Avståndet till de populäraste rekreationsområdena är annars 1-2 kilometer från centrum, det vill säga för långt för de dagliga behoven av vardagsrekreation.

Utvecklingsplanen och centrumvisionen

Utvecklingsplanen och centrumvisionen beskriver att Jyväskyläs tillväxt sker med tilläggsbyggnader, framför allt i de centrala delarna. Detta innebär att betydelsen av Green Loop kommer att öka som grön lunga och lokalt rekreationsområde i ett allt tätare centrum. Cirka 24 000 människor bor i Jyväskylä inom 300 meter från Green Loop, inom en kilometer från det bor cirka 43 000 människor i Jyväskylä. Antalet personer som bor i hela Jyväskylä-området är totalt 143 500 (år 2020).

De privata delarna av Green Loop är främst äldre trädgårdar (skyddade i utvecklingsplanen med vissa krav på underhåll och skötsel) och Campusområdet i Seminaarinmäki och Mattilanniemi som förvaltar sina egna områden. Loopen rymmer naturreservat med speciella skötselföreskrifter i Tourujokidalen, men den största delen av grönområdena ägs av Jyväskylä stad och underhålls enligt samma skötselstandard som skogar, ängar och bebyggda grönområden.

Medskick

Hur skapas en urban grönstruktur som alla når och förstår att värdesätta?

Genom långsiktig strategisk planering och samarbete med olika aktörer kan en stadspark i form av en fysisk ring kring staden engagera och involvera boende lokalt, bevara och skydda naturmiljöer samt bidra till återhämtning och rekreation.

Läs mer
 • Jyväskylä kommun. (2018). Creating the Green Loop. Visions and Measures.
 • Pitkänen, K. (2018). Polku. Kehä Vihreän taidekonsepti.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen