Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dalen aktivitetspark, Trondheim, Norge

Granskad:
Planillustration över aktivitetsparken. Klicka på bilden för att se den större. Illustration: Magnhild Lunde

Dalen aktivitetspark är utformad av och för ungdomar som ett led i att lyfta en stadsdel med sociala utmaningar i Trondheim. Som en del av det regeringsfinansierade projektet ”Områdeslyft Saupstad-Kolstad” har 800 ungdomar och andra boende engagerat sig i utformningen av parken. Den nya parken har givit stadsdelen ett fysiskt, socialt och kulturellt lyft, samtidigt som ungdomarna lärt sig mycket om medinflytande och lokalpolitik.

Allmänt om Dalen aktivitetspark

Hur kan ungdomars perspektiv påverka utformningen av både grönska och lokalpolitik?

 • användarperspektiv
 • barnperspektiv
 • brukarmedverkan
 • jämlikhet
 • socialt fokus
 • stadsdelsperspektiv.
Fakta om Dalen aktivitetspark
 • Plats: Saupstad, stadsdel i Trondheim, Norge.
 • Skala: Liten.
 • Budget: Hög.
 • Typ av objekt: Offentlig park/grönyta, skolgård, idrottsplaner.
 • Tidsaspekt: Långsiktigt.
 • Typ av projekt: Design, experimentellt samverkansupplägg.   
 • Projektering: Link Landskap. Konstnär: Erik Pirolt.

Projekt

Dalen aktivitetspark ligger i Saupstad; en stadsdel i Trondheims utkanter som byggdes i slutet på 1960-talet. Som ett led i att försöka lyfta stadsdelen har ett befintligt grönområde omvandlats till en aktivitetsfylld park för både barn, ungdomar och vuxna. Parken innehåller nu bland annat volleybollplan, lekplatser, bordtennisbord, mötesplatser for picknick och grillning (även under tak), en skatebana, en parkourbana och en scen; alltsammans inramat av grönska. På flera ställen i parken finns utmanande konstverk. I parken har man dessutom arbetat mycket med belysningen, för att skapa trygghet under mörka timmar. Parken invigdes hösten 2020.

Plan

Saupstad har, likt många andra förortsområden från 1960-talet, haft en del sociala utmaningar. Många har känt sig otrygga i området. Särskilt de äldre och de yngsta har upplevt en otrygghet när de rört sig genom området efter mörkrets inbrott, och då inte endast på grund av att belysningen varit dålig.

Pergola i trä med sittbänkar i trä under uppsatt på stenlagd plan.
Pergola med sittplatser under. Foto: Sofie Persvik, LINK arkitektur

Samverkansprojekt

För att lyfta stadsdelens status och attraktivitet, och samtidigt skapa aktiviteter och engagemang bland ungdomar, startade man 2013 ett projekt kallat ”Områdeslyft Saupstad-Kolstad”. Detta har varit ett samverkansprojekt mellan Trondheims kommun, stadsdelens bostadsrättsföreningar och ungdomsrådet för Saupstad-Kolstad. Projektet har till stor del finansierats genom bidrag från Husbanken, som är en statlig myndighet vars samhällsuppdrag är att förebygga att människor hamnar utanför bostadsmarknaden, och att bidra till att de som ändå hamnar där kan skaffa sig och behålla en egen bostad. Husbanken kan dela ut bostadsstöd och lån, och kan dessutom stötta kommuner, offentlig sektor och byggsektorn m fl genom att utveckla och överföra kunskap.

Några kommunala utvecklingsplaner för grönområdena i Saupstad fanns inte innan Områdeslyftet initierades 2013.

Process

Projektet ”Områdeslyft Saupstad-Kolstad” startade 2013. Som en del i projektet arbetade några skolklasser med ”Demokrati i praktiken”, ett slags fritt valt arbete, och då kom en 13-årig elev upp med idén om att tillskapa en park fylld med olika aktiviteter.

Ungdomsråd

Denna idé föll i god jord och stadsdelens ungdomsråd fick ansvar för att genomföra omfattande undersökningar bland stadsdelens alla ungdomar - ca 800 stycken – angående vad en sådan aktivitetspark skulle kunna innehålla och var den skulle kunna lokaliseras.

Genom skissworkshopar, studiebesök i Oslo, en workshop på stadsplanekontoret, genom modellbygge och andra former av medverkan valdes grönområdet Dalen ut som lämplig plats och skisser för parken växte fram. I detta skede klev kommunen in som projektägare och det togs resurser från Områdeslyftet för att anlita en landskapsarkitekt som hjälpte till att formulera ett program samt göra mer formella förslagsritningar.

Ytterligare samråd och inkludering

Därefter initierades ytterligare samråd, där även vuxna bjöds in att lämna synpunkter och engagera sig. Ambitionen var att låta alla åldersgrupper delta i processen. Man satte särskilt fokus på utanförskap genom att försöka inkludera andra grupper än de mest talföra och resursstarka. För att uppbringa intresserade och engagerade personer har man aktivt letat i kyrkan, moskén, på föräldramöten samt gjort hembesök hos invandrarfamiljer. De som sedan engagerat sig har tagit en självständig roll när det gäller att sätta olika problemställningar på dagordningen.

Skulptur i form av en astronaut som står i jorden och det kommer silverfärgade bubblor ut ur hjälmen
Konstinstallation av Erik Pirolt. Foto: Sofie Persvik, LINK arkitektur

Kommunen anlitade så småningom ett landskapsarkitektkontor för att projektera parken, och även detta skedde i visst samråd med ungdomsrådet. För finansieringen av projektering och byggande står Trondheims kommun, Husbanken och Miljøpakken, dessutom har konsten i parken bekostats med medel från Statens organ för konst i offentliga rum, KORO.

Medinflytande och lokalpolitik.

Ungdomarna i Saupstad uttrycker en uppriktig förvåning över att deras idéer faktiskt tagits på allvar och blivit till verklighet. Den nya parken har givit stadsdelen ett fysiskt, socialt och kulturellt lyft, samtidigt som ungdomarna lärt sig mycket om medinflytande och lokalpolitik. Planerarna upplever att projektet på ett framgångsrikt sätt visar att brukarmedverkan är en modell för framtiden. Man menar att även om detta arbetssätt kräver mer resurser i planläggnings- och genomförandefasen, förebygger det potentiella negativa reaktioner som istället skulle kunna medföra kostnader i ett senare skede.

Medskick

Hur kan brukardialog kring utformningen av en aktivitetspark bidra till att lyfta en stadsdel?

Med hjälp av statligt stöd kan små gräsrotsinitiativ leda till stora och framgångsrika förändringar. Brukarmedverkan har i detta fall inte bara skapat en bättre fysisk miljö, utan även skapat en känsla av engagemang och samhörighet samt lärt de unga om demokrati och medinflytande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen