Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 16 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Översiktsplanering för hållbar utveckling Översiktsplanering för hållbar utveckling

  Rapporten ger konkreta exempel på hur fem kommuner arbetar för att uppnå en hållbar utveckling med stöd av översiktsplanering. Valda exempel fokuserar på behandlingen av miljömål och miljöaspekter.

 • Säkerhet på tak Säkerhet på tak

  Rapporten är en sammanställning av gällande regler för säkerhet på tak, både när det gäller fasta säkerhetsanordningar och arbete som utförs på tak. Framtagen i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och i samråd med Jordbruksverket och Räddningsverket.

 • Ekologiska fotavtryck och biokapacitet Ekologiska fotavtryck och biokapacitet

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Ekologiska fotavtryck och biokapacitet - verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv.

 • Planera med miljömål! Fallstudie Trollhättan – god bebyggd miljö Planera med miljömål! Fallstudie Trollhättan – god bebyggd miljö

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Studien visar på erfarenheter och resultat där man utgått från det nationella miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö.

 • Sams om vatten Sams om vatten

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Hur kan planering bidra till en hållbar vattenförsörjning? Denna studie visar på problemen, men också på möjligheterna, att hantera regionens dricksvattenresurser på ett mer framsynt sätt.

 • Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering

  Rapporten är ett examensarbete i kulturgeografi vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet med Stockholms stad som modell.

 • SMB och översiktlig fysisk planering SMB och översiktlig fysisk planering

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Rapport om hur strategisk miljöbedömning (SMB) kan utformas i fysisk planering och hur miljömål och indikatorer kan bli till stöd i detta arbete. Rapporten bygger på erfarenheter från projektet SAMS.

 • Bioenergi och kretslopp stad/land Bioenergi och kretslopp stad/land

  Vad finns det för behov och möjligheter att öka den lokala produktionen av biobränslen och vad har planeringen för roll i denna fråga? Den här skriften beskriver hur odling och användning av biobränslen kan tillgodose flera miljömål och pekar på vikten av en hög planeringsberedskap i kommunerna.

 • Planera med miljömål! Fallstudie Stockholmsregionen – miljöbedömning av regionplan 2000 Planera med miljömål! Fallstudie Stockholmsregionen – miljöbedömning av regionplan 2000

  Studien visar hur en strategisk miljöbedömning kan utformas vid utformning av en ny regionplan? Rapporten redogör för försök och erfarenheter både när det gäller arbetsformer och verktyg och bygger på idé- och metodutvecklingsprojektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige.

 • Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige Fallstudie Burlöv - livsmiljöprojektet. Studien visar på arbetsmetoder för att bättre klargöra effekterna av planerade förändringar i markanvändningen för målet om en god livsmiljö.

Sidansvarig: Publikationsservice