Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
118
ISBN (PDF):
978-91-89581-28-9
Rapport:
2023:11

Boverket har, på regeringens uppdrag, utvärderat lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och analyserat hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. 

Nedgången i antal inkomna ansökningar och antalet bifallna bidrag har pågått en längre tid och påverkats av en mängd faktorer, bland annat demografi och bostadsbestånd. Boverket har inte funnit något som pekar på att lagändringen år 2018 skulle ha påverkat nedgången i någon väsentlig omfattning.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om rullstolsgarage (HFD 2020 referat 70) så har det varit ett markant mindre antal beviljade bostadsanpassningar i form av rullstolsgarage. Boverket föreslår därför åtgärder för att åter göra rullstolsgarage bidragsberättigade.

Boverket har även funnit behov av att se över lagstiftningen i andra delar. Vi ser bland annat behov av att ge ökade möjligheter för ägare av flerbostadshus att överta bostadsanpassningsbidrag samt möjliggöra för reparationsbidrag efter ett övertagande.

Boverket anser att bestämmelsen om när en ansökan kan avslås på grund av brister i bostadens skick behöver kompletteras. Det ska framgå att bedömningen av om det råder byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner ska avse skicket före anpassningen utan beaktande av vilka åtgärder bidrag söks för.

Bilagor till slutrapporten

Bilaga 1 Regeringsupprag om bostadsanpassningsbidrag

Bilaga 2 Redovisning av konsultuppdrag: Kvantitativ analys - utveckling av bostadsanpassningsbidraget

Bilaga 3 Enkät till kommuner

Bilaga 4 Enkät till arbetsterapeuter

Bilaga 5 Enkät till brukare

Tillbaka till toppen