Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Sammanfattning av Boverkets arbete 2018 - 2020

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
62
ISBN (tryck):
978-91-7563-720-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-721-1
Rapport:
2020:23

Detta är Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket har även identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor, exempelvis att arbetet behöver breddas och att fler måste involveras.

Våren 2018 beslutade regeringen om propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” och riksdagen om ett nytt mål för området. Boverket fick samtidigt ett samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Detta är Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket har hittills fokuserat på områden som regeringen pekat ut, exempelvis skolors och vårdens miljöer, metodstöd för upphandling, vägledning för kommunalt arkitekturstrategiskt arbete samt samordning av Boverkets, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds gemensamma arbete.

Boverket har även identifierat ett antal viktiga framtidsfrågor, exempelvis att arbetet behöver breddas och att fler måste involveras. Redovisningen lyfter även fram breda samhällsfrågor kopplat till arkitektur, gestaltad livsmiljö och hållbarhet samt specifika frågor kring offentliga rum, cirkulärt byggande och förvaltande, bostadsutformning och värdeskapande stadsstrukturer.
Det handlar om att använda arkitektur och gestaltad livsmiljö som verktyg i det hållbara samhällsbygget och om att arbeta för höjd kvalitet i våra byggda miljöer. Arbetet är långsiktigt, kräver helhetssyn och att många aktörer arbetar tillsammans. Boverket vill med sitt främjande och stödjande arbete medverka till att aktörer i hela landet skapar, utvecklar och förvaltar miljöer som människor kan vara stolta över länge.

Tillbaka till toppen