Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Granskad:

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd för vissa icke-statliga kulturlokaler.

  1. Stöd till kulturlokaler kan sökas senast den 30 september varje år och ansökan ska göras på en särskild blankett. För att en ansökan ska kunna prövas av Boverket måste alla uppgifterna vara ifyllda. Tillsammans med ansökan ska också vissa obligatoriska handlingar sändas in. Om några uppgifter saknas vid ansökningstillfället så bör den sökande meddela Boverket detta. En viss tid för komplettering kan medges men därefter bedöms ansökan utifrån de inskickade uppgifterna.

  2. Besiktning och kostnadsgranskning ska göras av sakkunniga personer som har godkänts av Boverket. Den som fått bidrag ska ge förslag på kostnadsgranskare och besiktningsman på en särskild blankett, som skickas in till Boverket. Besiktningsmännen ska vara fristående från såväl byggherren, som oftast är föreningen själv, som från konsulter och entreprenörer som är knutna till projektet. Deras kvalifikationer ska redovisas, gärna med en meritförteckning.

    Det är lämpligt att få besiktningsmännen godkända i god tid eftersom det förenklar och påskyndar utbetalningen av bidraget. Besiktningen och kostnadsgranskningen görs på den sökandes bekostnad.

  3. När projektet är färdigställt ska byggnadsåtgärder besiktas och kostnader granskas av sakkunniga. Besiktningsprotokollet ska visa att projektet är genomfört enligt de förutsättningar som låg till grund för att bidraget blev beviljat. Om det har skett avvikelser så ska skälet till det anges i protokollet. I kostnadsgranskningen ska de kostnader som har lagts ned i projektet redovisas. Enbart kostnader för åtgärder som det beviljats bidrag för ska redovisas.

  4. Bidraget betalas ut efter det att projektet är utfört. Att projektet är utfört innebär att åtgärderna är färdigställda, att besiktning och kostnadsgranskning är genomförd samt att ansökan om utbetalning av bidraget har kommit in till Boverket. Sista datum för att ansöka om utbetalning anges i Boverkets beslut om beviljat bidrag. Protokoll från besiktning och kostnadsgranskning ska skickas in tillsammans med ansökan om utbetalning. Ansökan om utbetalning görs på en särskild blankett.

    De villkor som gäller för bidraget finns angivna i bidragsbeslutet. Vanligtvis ska ett projekt vara utfört inom två år efter beslutet om bidrag, om inte Boverket beslutar annat i det enskilda fallet. I fall projektet inte har utförts inom fastställd tid, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet. Om ett projekt riskerar att bli försenat bör man därför kontakta Boverket i god tid.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen