På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Det finns 20 projekt

Relevans / Datum / A-Ö

Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering

(Redovisas löpande). Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.

Uppdrag om att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag

(Redovisas senast 28 februari 2023). Regeringen uppdrar åt Boverket att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. Om Boverket finner hinder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden ska myndigheten lämna förslag på åtgärder. Förslagen kan vara förslag på ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Uppdrag att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med CPR Acquis

(Redovisas i samband med Boverkets årsredovisning för 2021). Regeringen uppdrar åt Boverket att bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet inför revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, den s.k. byggproduktförordningen, förkortad CPR.

Inrättande av ett Råd för hållbara städer

(Redovisas 31 maj 2022) Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från en rad myndigheter att vara ledamöter i rådet, bland annat Boverket. I samband med att rådet inrättas upphävs beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

(Redovisas senast den 28 februari varje år t.o.m. 2025). Regeringen ger Boverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan som avser åtgärderna stöd till energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras.

Tillbaka till toppen