Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Det finns 13 projekt

Relevans / Datum / A-Ö

Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

(Redovisas senast den 28 februari varje år t.o.m. 2026). Regeringen ger Boverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan som avser åtgärderna stöd till energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras.

Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering

(Redovisas löpande). Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.

Uppdrag att genomföra en nationell strategi för marknadskontroll

(Från och med den 25 juli 2022 till och med den 31 december 2025). Regeringen ger myndigheter (Boverket m.fl.) i uppdrag att genomföra den nationella strategin för marknadskontroll. Arbetet med att genomföra strategin ska ske inom ramen för myndigheternas samarbete inom området och utifrån myndigheternas ordinarie verksamhet.

Uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal

(Redovisas senast den 30 juni 2024.) Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det bör bland annat tydliggöras vilka åtgärder som en byggherre eller en fastighetsägare får åläggas att bekosta och hur kostnaderna ska fördelas mellan olika aktörer.

Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

(Redovisas löpande) Boverket har fått uppdraget att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Tillbaka till toppen