Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 32 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att kartlägga byggskador inom byggsektorn

  (Redovisas 31 december 2018) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk.

 • Uppdrag att fortsätta motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

  Rapporteras senast den 1 mars 2020 till Länsstyrelsen Stockholm med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) Boverket har fått i uppdrag att fortsätta med insatser för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Boverket ska genomföra uppdraget i samverkan med Länsstyrelsen Stockholm, romska representanter och efter samråd med Diskrimineringsombudsmannen.

 • Uppdrag om begagnade rumsvärmare

  (Redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 september 2019) Boverket har fått i uppdrag att göra en kompletterande utredning av konsekvenserna för enskilda och det allmanna av Boverkets krav för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder. Syftet med uppdraget är att ta fram ett utförligt underlag för bedömning av om det finns behov av att ändra reglerna om begagnade rumsvärmare.

 • Uppdrag om nya krav på uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, fastighetsautomation och fastighetsstyrning

  (Redovisas senast den 31 maj 2019 till Miljö- och energidepartementet) Boverket och Statens energimyndighet har tillsammans fått uppdrag att utreda hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditionerings- eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem för att uppfylla artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och om direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Myndigheterna ska också, i enlighet med dessa artiklar, ta fram förslag på krav for att, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, säkerställa att byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärmnings-, luftkonditionerings- eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kW senast 2025 är utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

 • Uppdrag att föreslå en långsiktig renoveringsstrategi

  (Delredovisas den 28 februari 2019 och slutredovisas senast den 20 december 2019) Boverket och Statens energimyndighet har fått i uppdrag att ta fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet.

 • Uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet

  Regeringen uppdrar åt Boverket att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

 • Uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden

  (Delredovisas 30 november 2018 och slutredovisas 29 mars 2019) Boverket har fått i uppdrag att utarbeta förslag på kostnadseffektiva statliga åtgärder som underlättar finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden.

 • Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

  (Redovisas löpande) Boverket har fått uppdraget att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

 • Uppdrag om stadsgrönska och ekosystemtjänster

  (Redovisas den 15 juni 2018 och slutredovisas senast den 31 mars 2019) Boverket har fått uppdraget att ta fram en utvecklad metod för att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid kommunernas och andra aktörers arbete med planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Boverket ska vid uppdragets genomförande samarbeta med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljös- och energidepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018 och slutredovisas senast den 31 mars 2019.

 • Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

  (Delredovisas 31 januari 2019, 30 september 2020 och slutrapporteras 31 december 2021) Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Sidansvarig: Webbredaktionen