Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 19 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

  (Redovisas 31 oktober 2017 och 30 april 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF. Även att genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärderna som trädde i kraft 2 juli 2014, samt utreda förutsättningarna för utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen

 • Inrättande av ett Råd för hållbara städer

  (Redovisas 31 maj 2022) Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från en rad myndigheter att vara ledamöter i rådet, bland annat Boverket. I samband med att rådet inrättas upphävs beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

 • Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

  (Delredovisas 31 januari 2019, 30 september 2020 och slutrapporteras 31 december 2021) Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

 • Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL

  (Redovisas 31 augusti 2020) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan och bygglagen (2010:900). I uppdraget ingår att främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  (Redovisas 31 januari 2018 respektive 2019 och 2020). Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska pågå 2017-2020.

 • Uppdrag hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  (Redovisas den 31 mars 2018) Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur cykling har förts in i samhällsplaneringen på ett bra sätt. Sammanställningen ska visa på nya innovativa lösningar och vilka effekter framtagna cykelplaner kan ha för ökad säkerhet. Uppdraget ligger i linje med att regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande.

 • Uppdrag att kartlägga byggskador inom byggsektorn

  (Redovisas 31 december 2018) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att kartlägga byggskador (inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister) vid nybyggnation eller renovering av byggnadsverk.

 • Uppdrag att föreslå metoder och regler

  (Redovisas 15 januari 2018) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med hänsyn till livscykelperspektivet. Uppdraget genomförs inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan.

 • Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats

  (Redovisas löpande) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag. Syftet är att tillgängliggöra information om vilka regler och andra förutsättningar som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige avseende att uppföra eller bygga bostäder.

 • Uppdrag att komplettera förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

  (Redovisas 15 juni 2018) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera myndighetens förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46).

Sidansvarig: Webbredaktionen