Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 25 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Inrättande av ett Råd för hållbara städer

  (Redovisas 31 maj 2022) Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från en rad myndigheter att vara ledamöter i rådet, bland annat Boverket. I samband med att rådet inrättas upphävs beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

 • Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

  (Redovisas löpande) Boverket har fått uppdraget att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

 • Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

  (Delredovisas 31 januari 2019, 30 september 2020 och slutrapporteras 31 december 2021) Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

 • Uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator

  (Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2019) Boverket har fått i uppdrag från regeringen att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator, som är mångfunktionella, där många olika behov och intressen hanteras samlat och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer. Exemplen kan vara både internationella och svenska.

 • Uppdrag att utveckla informationsgivningen avseende privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning

  (Boverket ska till Näringsdepartementet senast den 9 januari 2019 föreslå hur informationsgivningen kan utvecklas och till senast den 1 april 2019 redovisa om, och i så fall hur, en jämförelsetjänst kan utformas) Boverket har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur informationsgivningen om privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning kan utvecklas. Syftet med uppdraget är att enskilda, men även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, på ett enkelt sätt ska kunna hitta tydlig och korrekt information om vad som gäller vid dessa upplåtelser.

 • Uppdrag att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon

  (Redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 maj 2019) Boverket har fått i uppdrag att föreslå hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon.

 • Uppdrag att ta fram en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser

  (Redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 augusti 2019) Boverket har fått i uppdrag att ta fram och sprida en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser

 • Uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen

  (Redovisas senast den 15 februari 2020) Boverket har fått uppdrag att kartlägga hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen och efter en analys föreslå eventuella åtgärder.

 • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

  (Redovisas 31 oktober 2017 och 30 april 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF. Även att genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärderna som trädde i kraft 2 juli 2014, samt utreda förutsättningarna för utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen

 • Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL

  (Redovisas 31 augusti 2020) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan och bygglagen (2010:900). I uppdraget ingår att främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Sidansvarig: Webbredaktionen