På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Det finns 35 projekt

Relevans / Datum / A-Ö

Inrättande av ett Råd för hållbara städer

(Redovisas 31 maj 2022) Regeringen inrättar ett Råd för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från en rad myndigheter att vara ledamöter i rådet, bland annat Boverket. I samband med att rådet inrättas upphävs beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

Uppdrag till Boverket att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler

(Redovisas den 20 december 2020) Boverket har fått i uppdrag att se över Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna rad och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. Översynen ska syfta till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk, med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Uppdrag att bistå regeringskansliet i genomförandet av det reviderade EU direktivet om energieffektivitet

(Delredovisas den 29 mars 2019 med namn på deltagare, därefter pågår arbetet till mars 2020) Boverket har fått i uppdrag att utse experter for att bistå Regeringskansliet i och aktivt bidra till arbetet med genomförande i Sverige av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2018/2002 om revidering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering. Boverket ska senast den 28 mars 2019 meddela regeringen (Miljö- och energidepartementet) vilken eller vilka medarbetare myndigheten utsett. Arbetet ska utföras under ledning av Regeringskansliet och förväntas preliminärt pågå under perioden mars 2019 till mars 2020.

Uppdrag att utveckla informationsgivningen avseende privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning

(Boverket ska till Näringsdepartementet senast den 9 januari 2019 föreslå hur informationsgivningen kan utvecklas och till senast den 1 april 2019 redovisa om, och i så fall hur, en jämförelsetjänst kan utformas) Boverket har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur informationsgivningen om privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning kan utvecklas. Syftet med uppdraget är att enskilda, men även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, på ett enkelt sätt ska kunna hitta tydlig och korrekt information om vad som gäller vid dessa upplåtelser.

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats

(Redovisas löpande) Boverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag. Syftet är att tillgängliggöra information om vilka regler och andra förutsättningar som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige avseende att uppföra eller bygga bostäder.

Sidansvarig: Webbredaktionen