På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Från lag till allmänt råd

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla.

Definitionen av ett allmänt råd är att det är en generell rekommendation om hur en viss författning ska tillämpas, som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är inte bindande för vare sig myndigheter eller enskilda.

Till kategorin allmänna råd hör rekommendationer om hur en person lämpligen kan förfara i vissa situationer där det ändå står den enskilde fritt att välja en annan väg för att nå det önskade resultatet. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Som allmänna råd räknas även sådana regler som ska främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som ska bidra till utveckling i en viss riktning av praxis men som inte formellt är bindande (se Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning Ds 1998:43).

Övrig relevant normgivning

Finansinspektionen (FI) och Bokföringsnämnden (BFN) med flera. Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden som verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. Bokföringsnämndens normgivning består av allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen och ger ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

Allmänna råd

Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler, gäller utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Råden handlar även om intygsgivare. Till de allmänna råden finns en konsekvensutredning som beskriver motiven till råden. De allmänna råden skiljer på ombildning av hyresrättshus och nyproduktion i tillämpliga delar. För att underlätta beräkningarna av föreningens totala kostnader och intäkter respektive in- och utbetalningar, har Boverket tagit fram en Excelmodell där beräkningar görs automatiskt baserat på vissa inmatade uppgifter. Den kan laddas ned under "Relaterad information".

De allmänna råden är indelade i sex huvudavsnitt varav det sista är en bilaga med exempel på ekonomiska uppställningar.

 1. Inledning
 2. Ekonomiska planer och kostnadskalkyler
 3. Ny ekonomisk plan
 4. Förenklad ekonomisk plan
 5. Intygsgivare och intyg
 6. Bilaga. Exempel
 • Förvärv av fastighet vid nybyggnad
 • Förvärv av fastighet vid ombildning
 • Flöden – pengar
 • Driftskostnader
 • Resultatprognos
 • Kassaflödesprognos

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej