På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Intygsgivares opartiskhet

En intygsgivare får inte utses av styrelsen om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som utser intygsgivare men det är Boverket som meddelar behörighet att utfärda intyg. Behörighet får meddelas endast de som uppfyller kompetenskraven enligt bostadsrättsförordningen. Intygsgivarna ska vara opartiska och oberoende. Styrelsen får inte utse en person till, intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. De ska vara helt fristående från bostadsprojekt som är föremål för deras granskning.

Det allmänna rådet om intygsgivares opartiskhet handlar om förekomsten av samarbete mellan intygsgivare, ombildningskonsulter, planförfattare, byggherrar med flera. Det är vanligt att intygsgivare arbetar i par och att de anlitas av ombildningskonsulter som är beroende av att ombildningsprojekten blir av, annars får de inte betalt. Det förekommer att intygsgivare erhåller ersättning direkt från ombildningskonsultens företag. Det är en omständighet som kan rubba förtroendet för intygsgivarens oberoende och opartiskhet. Det är styrelsen som ska utse intygsgivare för att granska föreningens ekonomiska plan.

Det förekommer också att intygsgivare är anställda i företag som uteslutande arbetar med ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I ett ombildningsuppdrag kan det mesta ingå från att bilda föreningen, utse besiktningsman, utse intygsgivare till att upprätta ekonomiska planer och genomföra ombildningen. En person som arbetar med ombildningar i ett sådant företag och samtidigt är behörig intygsgivare ska inte granska och intyga ekonomiska planer i företagets egna projekt. Ett sådant förfarande utgör en form av jäv och är i strid med bestämmelserna i bostadsrättslagen (3 kap. 3 § sista stycket BRL).

Intygsgivarens roll som kritisk granskare av en ekonomisk plan förutsätter en fristående ställning i förhållande till de projekt som ska granskas och bedömas. Såväl direkta som indirekta kopplingar till ett bostadsprojekt kan göra att man bör ifrågasätta intygsgivarens opartiskhet vilken kan rubba förtroendet för honom eller henne. Risken är också att intygsgivare genom tillhörighet och inblandning inte kan förhålla sig neutrala (prop. 2002/03:12 s. 43 f.). En jävig intygsgivare kan dessutom riskera skadeståndsskyldighet enligt de allmänna skadeståndsreglerna i 10 kap. 1 § BRL.

Det förhållandet att intygsgivare återkommande arbetar för samma uppdragsgivare kan på sikt också medföra intressekonflikter och att en beroendeställning uppstår.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej