Gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätt

I beskrivningen av fastigheten ska det finnas uppgifter om gemensamma anordningar, kända servitut och delaktighet i gemensamhetsanläggningar. I den ekonomiska planen bör anges vilka fastigheter, förutom bostadsrättsföreningen, som deltar i en gemensamhetsanläggning.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.10 Gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätt

Med gemensamma anordningar avses bland annat gemensamma utrymmen i byggnader, såsom tvättstuga, skyddsrum, samlingslokal, hobbylokal, cykel/mopedutrymme, barnvagnsutrymme, separata hygienrum, fläktrum, energibesparande anordningar, värmecentral, anordning för sopor, hissar, satellit/kabel-TV, bredband, porttelefon och varmvatten/vattenmätare. Hit hör även gemensamma anläggningar på marken, såsom vägar, planteringar, inhägnader, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar, piskplatser, lekplatser och parkeringsplatser. Föreningens andel i driftskostnader beslutas enligt anläggningslagen (1973:1149).

Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som bildats vid en lantmäteriförrättning och som är gemensam för flera fastigheter och består av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. Exempel på gemensamhetsanläggningar är värmeproduktionsanläggning, sopsugsanläggning, fastighetsförråd, garage, lekplatser, kommunikationsytor och skyddsrum.

Förvaltning av gemensamhetsanläggningar kan ske i form av delägarförvaltning och föreningsförvaltning. Det är vid föreningsförvaltning som förvaltningen uppdras åt en särskild juridisk person, en samfällighetsförening.

Föreningens andel av kostnaderna för uppförande av en gemensamhetsanläggning kan anges som preliminära om de inte är kända. Samma sak gäller för föreningens andel av driftskostnader.

Utöver uppgifter om gemensamhetsanläggning bör även uppgifter lämnas om ledningsrätter. Med ledningsrätt avses rätt att över en fastighet dra ledning för tele, starkström, vatten, fjärrvärme, gas med mera. Denna rätt regleras i ledningsrättslagen (1973:1144).

Med servitut avses rätten för ägaren till en fastighet (den härskande fastigheten) att i vissa avseenden nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten) eller en byggnad eller annan anläggning på denna eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga om dess användning i vissa avseenden. Exempel på servitut är rätt att begagna väg eller parkeringsplats.

Om föreningens försörjning av till exempel parkeringsplatser och/eller garage tillgodoses av annan juridisk person bör bakomliggande arrangemang beskrivas. Det kan exempelvis avse del i samfällighetsförening eller andelar i dotter- eller intresseföretag, alternativt regleras genom avtal. Om föreliggande arrangemang är tidsbegränsat bör det anges, liksom på vilket sätt det ska upplösas eller förändras och hur det påverkar eventuellt uttag av mervärdesskatt för parkeringsverksamhet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej