På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avsättning till underhåll

Granskad:

Bostadsrättslagen innehåller inte några bestämmelser om under vilka förutsättningar och i vilken ordning medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Istället uppdras åt föreningen att själv bestämma grunderna för avsättningen.

2.12 Avsättning till underhåll 9 kap. 5 § 7 bostadsrättslagen, 4 a § 3 och 5 bostadsrättsförordningen, 2 kap. 4 § 2 lagen om kooperativ hyresrätt samt 4 a § 3 och 5 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Grunden för avsättning av medel till underhåll av föreningens hus bör vara ekonomiskt hållbar och anges i den ekonomiska planen. Planen bör även redovisa hur avsättning av medel till underhåll säkerställs och finansieras. En hållbar nivå på avsättningar till underhåll av föreningens hus och i förekommande fall mark kan tas fram genom en underhållsplan.

Grunderna för avsättningen ska anges i stadgarna (9 kap. 5 § punkt 7 BRL och 4 § punkt 1 BRF). Det finns inte heller några bestämmelser om under vilka förutsättningar och i vilken ordning medel får tas i anspråk av föreningen eller de enskilda bostadsrättshavarna. Regler om detta tas därför in i stadgarna. En årlig avsättning till en underhållsfond regleras vanligen med till exempel en viss procentsats av taxeringsvärdet eller enligt en underhållsplan.

5 §
  Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om
   1. föreningens företagsnamn,
   2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
   3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
   4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,
   5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,
   6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,
   7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
   8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
   9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
   10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
   11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
   12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
   13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. Lag (2018:1665) .

Teknisk underhållsplan

En komponentuppdelad teknisk underhållsplan, upprättad av sakkunnig, visar på ett tydligt sätt fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande åren. Underhållsplanen visar också om de avsättningar som planerats är tillräckliga med hänsyn till fastighetens skick och ålder. En underhållsplan visar således sambandet mellan föreningens långsiktiga hållbarhet och faktorer som direkt påverkar bostadsrättshavarnas personliga ekonomi, till exempel i form av höjda årsavgifter.

Underhållsfonden redovisas som en del av bundet eget kapital, i takt med att avsättning sker. Ett avgiftsuttag som inkluderar utrymme för avsättning till underhållsfond ger möjlighet att tillexempel amortera lån. Underhållsfonden motsvaras inte av likvida medel eller placeringar, utan är endast ett sätt att i räkenskaperna illustrera att förslitning av byggnaden har beaktats och kan liknas vid en teknisk skuld. Uttag ur fonden illustrerar på motsvarande sätt att genomförda åtgärder har minskat den tekniska skulden.

Att underhållsfonden redovisas som eget kapital kan liknas vid en form av sparande, för att föreningen ska kunna åtgärda framtida underhållsbehov. Om avgifterna inte täcker avskrivningar och avsättning till underhållsfond konsumeras föreningens förmögenhet, eftersom avgifterna inte täcker den förslitning som sker. Givet ett tillräckligt avgiftsuttag erhåller föreningen ett kassaflöde som motsvarar förslitningen och ger utrymme för till exempel amortering av lån. Därmed kan nya lån tas upp när större underhållsåtgärder behöver göras och delar av huset behöver bytas ut

Om betydelsen av valt K-regelverk

Införandet av K-regelverken för upprättande av årsredovisning har medfört förändringar i redovisningen av underhåll och investeringar. Det medför också att beroende på val av regelverk, K2 eller K3, behöver större eller mindre belopp sättas av till underhållsfonden. Vid tillämpning enligt K2 behöver underhållsfonden täcka samtliga framtida underhållsåtgärder, eftersom så kallade tillkommande utgifter inte kan aktiveras som tillgång i balansräkningen (om det inte avser ny-, till- eller ombyggnad). Vid tillämpning enligt K3 betraktas större underhållsåtgärder som investeringar, aktiveras som tillgångar och blir föremål för avskrivningar (se punkt 2.20 om kapitalkostnader). Det medför mindre behov av avsättning till underhållsfond.

För att den ekonomiska planen ska hänga ihop behöver antaganden om underhållsavsättningar och avskrivningar utgå ifrån vilket regelverk som ska tillämpas för upprättande av årsredovisning, K2 eller K3.

Avskrivningar och underhållsavsättningar skapar alltså tillsammans utrymme för framtida återinvesteringar i föreningens hus.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen