Redovisning av uppgifter

Intäkter och kostnader kan bestå av olika slag och de avtal och överenskommelser som ligger till grund bör dessa redovisas samt de huvudsakliga villkoren i relevanta avtal.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.5 Redovisning av uppgifter

Intäkter i en förening kan bestå av avgifter, hyresintäkter, parkeringsavgifter, arrendeavgifter med mera. Samtliga avtal, överenskommelser och liknande som ligger till grund för föreningens intäkter och kostnader bör beskrivas i den ekonomiska planen och förevisas intygsgivare.

Villkor i avtal

De huvudsakliga villkoren i de avtal som genererar intäkter och kostnader behöver beskrivas i planen eftersom de kan ha betydelse för verksamhetens framtida stabilitet. I synnerhet om planens ekonomiska hållbarhet är avhängigt ett villkor. Avsikten är dock inte att avtalen behöver visas upp eller biläggas den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen. Beträffande tomträtts- och arrendeavtal är situationen en annan och det torde inte möta något hinder att dessa avtal visas upp för till exempel kreditgivare och presumtiva bostadsrättsköpare.

Om det finns en garantiutfästelse avseende lägenheter som inte blir upplåtna är det av vikt att utfästelsens villkor och även vilka bolag som står som garanter framgår av planen/kalkylen. Till den ekonomiska planen bör utfästelsen biläggas eftersom planens hållbarhet kan vara avhängig att samtliga lägenheter upplåts.

Övriga avtal som till exempel handlar om att det i framtiden kommer att byggas ytterligare en våning på föreningens hus eller andra åtaganden/ belastningar är information av väsentlig betydelse som bör framgå av planen.

Betydelsen av föreningens status och mervärdesskatt

Det absoluta flertalet bostadsrättsföreningar är i skattehänseende privatbostadsföretag, eller så kallade äkta bostadsrättsföreningar. Det innebär att verksamheten till övervägande del (mer än 60 procent) utgörs av upplåtelse av bostadslägenheter till föreningens medlemmar. Intäkter från bostäderna är inte skattepliktiga i momshänseende, vilket innebär att moms på driftskostnader med mera inte är avdragsgilla. Kostnaderna ska därför redovisas inklusive mervärdesskatt. Om föreningen är eller avser att bli frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt avseende uthyrning av lokaler bör det anges i vilken omfattning. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej