Redovisning av lägenheterna

Årsavgifter, insatser och upplåtelseavgifter ska anges för lägenheterna som ska upplåtas med bostadsrätt, deras grundutförande bör beskrivas och vad som ingår i upplåtelsen bör tydligt framgå av planen.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.7 Redovisning av lägenheterna

Antalet lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt ska anges. Uppgift ska lämnas om lägenheternas användningssätt, till exempel bostadslägenheter, butikslokal, garage. Vidare ska det anges om lägenheterna upplåts med bostadsrätt eller med hyresrätt. Bostads lägenheternas och lokalernas area ska anges. Lägenheterna ska kortfattat beskrivas. Om mark som ligger i anslutning till lägenheten ska ingå i bostadsrättsupplåtelsen bör även det framgå i planen för att undvika oklarheter kring vilken form av nyttjanderätt som gäller. Mark i anslutning till föreningens hus rör mark intill småhus och lägenheter i markplan. Garage i byggnad kan upplåtas med bostadsrätt även om det inte ligger i direkt anslutning till lägenheten. En förutsättning för att marken kan ingå i en bostadsrättsupplåtelse är att marken utgör ett komplement till nyttjandet. Det är möjligt att göra en tilläggsupplåtelse av mark efter upplåtelsen har skett (1 kap. 4 § BRL, prop. 1990/91:92 s. 114). Det bör även framgå av föreningens lägenhetsförteckning vad som har upplåtits med bostadsrätt tillsammans med lägenheten och i annat fall med vilken nyttjanderätt.

Bostadsrättslag (1991:614) 1 kap 4 §

Det är relevant för den som tar del av en ekonomisk plan att det framgår vad som avses när ett utrymme uppges tillhöra en lägenhet. Kommer utrymmet att ingå i bostadsrättsupplåtelsen eller är det fråga om en annan form av nyttjanderätt? Ett vindsförråd kan till exempel tillhöra en bostadslägenhet utan att omfattas av bostadsrättsupplåtelsen. Ingår marken i bostadsrättsupplåtelsen eller är avsikten att bostadsrättshavaren får hyra marken eller få tillgång till den utan särskilda villkor? Om något utrymme tillhör en lägenhet (eller finns i direkt anslutning) bör det därför preciseras för att undvika framtida tvister på grund av oklarheter. I planen måste det med andra ord göras skillnad på vad som ingår i en bostadsrättsupplåtelse och vad som tillhör lägenheten med annan form av nyttjanderätt. Finns det sidoavtal som reglerar en annan form av nyttjanderätt bör de också redovisas.

Det är innehållet i det ursprungliga upplåtelseavtalet som gäller och därför bör det noga anges i avtalet vad som omfattas av bostadsrättsupplåtelsen. Svea hovrätt har prövat frågan om huruvida ett utrymme har omfattats av det ursprungliga upplåtelseavtalet i målen T 5039-16, T 6673-15 och T 8470-11. Domarna finns under "Relaterad information".

Lägenhetsbeteckning

Alla föreningar ska föra en medlems- och lägenhetsförteckning (9 kap. 8 § BRL) och för varje lägenhet ska anges en lägenhetsbeteckning (9 kap. 10 § BRL). Lägenhetsbeteckningen ska dock inte förväxlas med Lantmäteriets användning av begreppet lägenhetsnummer i lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret ska inte heller förväxlas med föreningens egen lägenhetsförteckning. Lägenhetsregistrets nummer utgör lägenheternas identiteter i registret, som också är införda i folkbokföringsregistret.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej