Ändamålsenlig samverkan

En grundförutsättning för registrering av den ekonomiska planen är att det av planen framgår att det i föreningens hus finns minst tre lägenheter, som ska upplåtas med bostadsrätt.

Om föreningen har flera hus ska dessa ligga så nära varandra att bostadsrättshavarna kan samverka på ett ändamålsenligt sätt. Uppgift om husens placering i förhållande till varandra ska alltid anges.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.3 Ändamålsenlig samverkan

Bestämmelsen om en ändamålsenlig samverkan syftar framför allt till att motverka föreningsbildningar där husen inte har något naturligt geografiskt samband, till exempel genom att de ligger i olika stadsdelar eller skiljs markant åt genom andra hus eller anläggningar. Bestämmelsen ska däremot inte uppfattas så att husen nödvändigtvis måste ligga alldeles bredvid varandra. Hänsyn måste givetvis tas till markens belägenhet och möjligheterna att bebygga marken. Som huvudregel bör dock gälla att husen ska ligga i omedelbar anslutning till varandra. Avsteg bör kunna vara tillåtna om man har områden för allmänna ändamål och gemensamma anläggningar mellan husen. Det kan vara planteringar, lek- och parkeringsplatser (jfr prop. 1990/91:92, s.156). En allmän väg som går genom området och mellan husen kan i vissa fall också vara förenligt med kravet på naturligt geografiskt samband och tillåten avvikelse. Avståndet mellan husen får dock inte vara större än att både den praktiska förvaltningen av husen och det gemensamma ansvaret i övrigt för föreningens verksamhet ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt mellan bostadsrättshavarna. Frågan om hur stort avståndet mellan föreningens hus får lov att vara är ännu inte rättsligt prövad.

Initiativtagarna i bostadsrättsföreningen bör alltså på ett tidigt stadium förvissa sig om att förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan kan anses uppfyllda.

Det är intygsgivarna som vid granskning av planen bedömer huruvida förutsättningarna för registrering är uppfyllda. Bolagsverket kontrollerar endast att den ekonomiska planen innehåller de uppgifter som ska ingå enligt bostadsrättsförordningen. Bolagsverket kontrollerar också att intygsgivarna är behöriga och att intyget inte innehåller förbehåll. Intyget får inte vara "orent".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej