Kostnad vid ombildning

Vid ombildning förekommer vanligen ytterligare utgifter, utöver utgiften för fastighetsförvärvet.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.17 Kostnad vid ombildning

Beroende på om ombildningen har initierats av fastighetsägaren eller de boende kan till exempel utgifter för ombildningskonsult belasta föreningen, liksom i förekommande fall utgifter för fastighetsreglering. Beroende på hur fastigheten har förvärvats bör transaktionens utformning beskrivas och samtliga med transaktionen förknippade utgifter redovisas.

Vid ombildning föreligger vanligen noteringar från fastighetsbesiktningen om större eller mindre underhållsåtgärder som behöver vidtas i närtid. Beräknade utgifter för identifierade åtgärder bör redovisas under egen post. Det är inte ovanligt att föreningen i samband med förvärvet säkrar motsvarande finansiering genom högre lån och/eller insatser än vad som krävs för förvärvet. Kostnader för att åtgärda eftersatt underhåll utgör inte en del av kostnaderna (utgifterna) för förvärvet av fastigheten, men en redogörelse för beräknade kostnader är en förutsättning för att den ekonomiska planen ska kunna betraktas som hållbar. Den extra finansiering som säkras för att genomföra erforderliga åtgärder utgör likvida medel i föreningen tills pengarna tas i anspråk.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej