Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behörighet som intygsgivare

Granskad:

Endast den som har fått behörighet att utfärda intyg får vara intygsgivare. Det är Boverket som meddelar sådan behörighet efter bedömning av sökandens kompetens. Boverket kan inte utse eller förorda någon intygsgivare till ett visst projekt.

5.3 Behörighet som intygsgivare 10 § första stycket bostadsrättsförordningen samt 8 § första stycket förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Sökanden bör visa att han eller hon har nödvändig utbildning i fastighetsrätt samt i företags- eller fastighetsekonomi omfattande
  • -   grundläggande kunskaper om köp, hyra och arrende av fastigheter, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter, fastighetsbildning och fastighetsindelning, samfälligheter, servitut, plan- och byggbestämmelser och om verkan av skyddsbestämmelser för natur- och riksintresseområden enligt miljöbalken,
  • -   allmänna ekonomiska samband omfattande jämvikt och prisbildning på marknader, kapital- och kreditmarknaden samt räntebildning och inflation, ekonomisk kalkylering inklusive investeringsbedömning och livscykelbedömningar, och
  • -   bokföring samt redovisning inklusive räkenskaps- och kassaflödesanalys.
Sökande bör även visa att han eller hon har nödvändiga kunskaper om byggverksamhet omfattande entreprenadjuridik och byggteknik och kunskaper om förvaltning av fastigheter omfattande ekonomisk och teknisk förvaltning. Kunskaperna bör bygga på aktuell erfarenhet inom de olika verksamhetsområdena.

Det är endast styrelsen i en förening som utser/väljer intygsgivare. Behörigheten gäller för hela riket och får meddelas för högst tre år. En ansökan om förlängning av behörigheten får beviljas med högst tre år. En ansökan om förlängning kan i särskilda fall avslås. En förteckning över behöriga intygsgivare finns hos Boverket och Bolagsverket.

Utöver kraven på nödvändig utbildning och kunskaper är det också viktigt att personer som får behörighet är omdömesgilla personer och väl skickade för uppgiften att granska ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Vid ansökan om förlängning av behörigheten ska det framgå i vilken utsträckning den sökande varit verksam som intygsgivare. Det är en omständighet som särskilt ska beaktas (jfr 10 § sista stycket BRF) men det är inte enbart kvantiteten av intygade planer och kalkyler som är av vikt. Vid prövning av ansökan kan beaktas även hur intygsgivaren har förhållit sig till bestämmelserna i lagar och förordningar vid utförandet av sina uppdrag.

10 §
  Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2018:1553).

10 a §
  Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1145).

10 b §
  I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1145).

10 c §
  Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som
   1. inte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket, eller
   2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2018:1553).

Boverket utövar även tillsyn över intygsgivarnas verksamhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen