Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd

Granskad:

Minnesanteckningar från referensgruppsmötena

Här är en sammanfattning av referensgruppsmötena. 

2022

1. Mötet genomfördes via skype och behandlade främst brandskyddsfrågorna i projektet möjligheternas byggregler. Övriga aktuella utredning om förstärkt byggkontroll, mm. Mötet hölls 2022-12-01.

2021

1. Mötet genomfördes via skype och behandlade främst brandskyddsfrågorna i projektet möjligheternas byggregler. Övriga aktuella frågar var ombyggnad och certifierade byggprojekteringsföretag, mm. Mötet hölls 2021-12-08.

2020

1. Mötet genomfördes via skype och behandlade följande frågor. Kommittén för modernare byggreglers slutbetänkande. Boverkets projekt möjligheternas byggregler. Kommande regler om laddinfrastruktur i PBL, mm. Mötet hölls 2020-04-15.

2. Mötet genomfördes via skype och behandlade följande frågor. Boverkets projekt möjligheternas byggregler, bildande av särskild referensgrupp. Boverkets kommande regler om laddinfrastruktur, m.m. Mötet hölls 2020-11-03.

2019

1. Under mötet genomfördes en workshop med temat framtidens byggregler med anledning av Boverkets regeringsuppdrag att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Andra punkter som behandlades var CE-märkning av branddörrar, förslag på ändring av BBR avseende boendesprinkler och Boverkets uppdrag om digitalisering. 
Mötet hölls 2019-10-02

2018

1. Mötet behandlade kommittén för modernare byggreglers arbete och den första delrapporteringen om standarder. Därutöver diskuterades bland annat slutrapporten "En mer förutsägbar byggprocess" i regeringsuppdraget om så kallade seriebyggda hus och inriktning för nya vägledningssidor om brandskydd på PBL kunskapsbank.
Mötet hölls 2018-02-08

2. Mötet behandlade kommittén för modernare byggreglers delrapport om resurseffektiv användning av byggmaterial samt kommitténs vägval för nya byggregler. Därutöver diskuterades bland annat utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst, Boverkets förslag till ändringar i EKS och nya vägledningssidor om brandskydd på PBL kunskapsbank.
Mötet hölls 2018-09-27

2017

1. Mötet behandlade den genomgripande översyn av Boverkets byggregler som kommittén för modernare byggregler fått i uppdrag att göra. Därutöver diskuterades bland annat ett regeringsuppdrag Boverket fått om så kallade partiella hyreskontrakt och MSB:s vägledning om brandskydd i lov- och byggprocessen som tagits fram i samverkan med Boverket.
Mötet hölls 2017-05-02

2016

1. Flyktingsituationen har tagit mycket tid i anspråk på Boverket men även hos en del av referensgruppens medlemmar. Därför kom detta möte att fokusera en del på dessa frågor. Bland annat diskuterades vägledningen och remissen om tillfälliga anläggningsboenden. 

Tiden för att besvara den senaste BBR-remissen hade precis passerat när detta möte hölls. I den ingick förslag till nya krav på barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad nattis, samt förskola. En kortare genomgång av resultaten av den remissen diskuterades.
Mötet hölls 2016-04-12.

2. Fokus på mötet lades på pågående och kommande arbete med anledning av regeringens 22-punktsprogramm för ökat bostadsbyggande, samt nyligen genomförda ändringar i byggreglerna. Brandkonsultföreningen BRA presenterade sitt arbete med en syfteshandbok och MSB sitt kommande arbete med räddningstjänstens roll i byggprocessen.
Mötet hölls 2016-10-17.

2015

1. Boverket har och har haft flera regeringsuppdrag som är intressanta för referensgruppen. Detta möte avsatte därför en hel del tid till att diskutera pågående regeringsuppdrag och rapportera vad som händer med nyligen avslutade regeringsuppdrag.

Därtill togs frågor upp som remissen av EKS, nyheter på PBL kunskapsbank (ändring av byggnader) samt brandskydd i asylboenden.
Mötet hölls 2015-05-11.

2. Med den rådande flyktingsituationen i Sverige kom detta möte att avsätta mycket tid till denna fråga. 

Certifierad sakkunnig var återigen på dagordningen, denna gång med fokus på hur man ska gå tillväga och var man ska vända sig om man misstänker att en certifierad sakkunnig missköter sitt uppdrag. Mötet hölls 2015-11-09.

2014

1. Fokus vid detta möte var BBR 21 i form av återkoppling till referensgruppen efter remissbearbetningen samt ny input till Boverket angående nattis. Därutöver diskuterades bland annat de lag och förordningsändringar som är på gång inom området plan och bygg, regeringsuppdrag om expertfunktion för byggskador samt marknadskontroll av brandvarnare.
Mötet hölls 2014-05-08.

2. Detta möte var tydligare uppdelat i två delar. Första delen handlade om information från Boverket och innehöll information om BBR 21, marknadskontroll av brandvarnare, läsanvisningar på PBL kunskapsbank, pågående projekt om vägledningstexter om ändring och ombyggnad.

Den andra delen handlade mer om information, frågor och input från referensgruppen. Det blocket inleddes med att alla i korthet fick beskriva aktiviteter hos dem som kan vara av intresse för referensgruppen. Därefter gick vi igenom föranmälda frågor från referensgruppen som handlade om bland annat tändskyddande beklädnad, uterum och luftad takfot.
Mötet hölls 2014-10-17.

2013

1. Fokus på mötet är en workshop som behandlar frågan: framtidens brandregler, var är Boverket om 10 år?

Därtill presenterades vad remissinstanserna tyckte om förslaget till allmänt råd om brandbelasting. Resten av mötet ägnades åt ett flertal frågor av olika karaktär och svårighetsgrad.
Mötet hölls 2013-05-13.

2. Boverket återkopplade till referensgruppen hur vi har tagit ställning till de två tidigare mötenas input från referensgruppen angående brandskyddsfrågornas prioritering på Boverket. Det hade kommit in önskemål på tidigare möten om att gruppen ska få sådan återkoppling.

I övrigt behandlades förslag till ändringar till ännu en revidering av BBR, information i olika frågor från Boverket såsom om referensgruppen såg ett behov av en BBR-app eller om en responsiv hemsida löste samma behov.
Mötet hölls 2013-11-18.

2012

1. BBR 19 har nu trätt ikraft (1/1 2012). Detta möte ägnas därför åt att ge remissinstanserna återkoppling på deras synpunkter. Referensgruppen ger Boverket återkoppling på områden som redan visat sig svåra, till exempel att visa verksamheter är svåra att klassificera i verksamhetsklassystemet.

Samtidigt som BBR 19 är klart ska nästa revidering av BBR påbörjas och Boverket redovisade tänkt arbetsplan och fick input från referensgruppen.

VÄS presenteras för första gången för referensgruppen och överlag var man positiv till det allmänna rådet.
Mötet hölls 2012-05-09.

2. Flera parallella arbeten på Boverket presenteras och synpunkter från referensgruppen inhämtas. Frågorna behandlar BBR-revideringen, förslag till formulering av VÄS, att göra allmänna råd av brandbelastningshandboken och brandtekniska klasser på kablar.

Därtill ägnade mötet tid åt att definiera vilka frågor som referensgruppen ansåg var de viktigaste frågorna, inom brandskyddsområdet, för Boverket att ägna de kommande tre åren åt.
Mötet hölls 2012-11-20.

2011

Vid detta möte har förslaget på formulering av BBR (19) skickats på EU-anmälan. Boverket kan då presentera hur det i stort sätt slutliga förslaget till regler kommer att se ut och vad skillnaderna är mot remissförslaget.

En stor punkt på mötet är att Boverket drar tillbaka förslaget på att införa krav i BBR på nätanslutna brandvarnare i bostäder.

På mötet ges en kort presentation av den nya plan- och bygglagen som hade trätt ikraft ett par veckor tidigare.
Mötet hölls 2011-05-16.

2010

1. Tidigare fanns det en expertgrupp för brandskyddsfrågor. Denna upplöstes under 2009. 2010 startades så Boverkets referensgrupp för brandskydd. Fokus vid det första mötet var således att presentera gruppens syfte, lära känna varandra i gruppen och att diskutera dåvarande revidering av BBR (19).
Mötet hölls 2010-03-11.

2. På mötet låg fokus återigen på dåvarande revidering av BBR (19). Vid detta tillfälle har sista svarsdatum på remissen varit och Boverket kan presentera övergripande vad de inkomna synpunkterna handlar om.

Övriga frågor på mötet var kommande ändringsregler, certifierad sakkunnig och Statens haverikommissions utredning av branden i Rinkeby.
Mötet hölls 2010-12-07.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen