Buller från flygtrafik

Ljudnivåer utomhus vid planering och byggande av nya bostäder

Boverkets allmänna råd för flygbuller konkretiserar plan- och bygglagens hälsokrav. De allmänna råden anger vad som generellt gäller för ny bostadsbebyggelse, och vid förtätning i områden som är exponerade för flygbuller.

Riktvärden

Vid förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus gäller flygbullernivån (FBN) 55 dBA. Dessutom gäller att maximalnivån 70 dBA får överskridas högst tre gånger nattetid. De allmänna råden gör i detta avseende ingen skillnad på en- och tvåbostadshus i eller i anslutning till en tätort eller på landsbygden.

För uteplatser gäller att maximalnivån 70 dBA inte får överskridas utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per dag och kväll. Det innebär ungefär två gånger per timme.

I områden som utsätts för flygbuller från försvarsrelaterad verksamhet eller flyg- och helikoptertrafik för räddnings- och sjukvårdstransporter, gäller endast att FBN 55 dBA bör uppfyllas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej