Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Återbruksprocessen

Granskad:

Återbruksprocessen skiljer sig från fall till fall. Generellt kan den delas in i följande skeden: inventering, demontering, transport och lagring, bearbetning samt provning och klassificering. En förståelse för alla processteg är viktig för ett lyckat återbruk. Denna sida syftar till att presentera en möjlig arbetsgång vid återbruk och viktiga moment som bör utredas eller utföras.

Processen

Processen för att ta vara på inbyggda bärverksdelar varierar. Bilden nedan visar schematiskt processens huvudsakliga delar. En framgångsfaktor för ett lyckat återbruk är att redan vid inventeringen ta hänsyn till senare skeden av återbruksprocessen.

Schematisk beskrivning av hur en återbruksprocess kan se ut. Boverkets vägledning om återbruk av bärverksdelar behandlar främst skedena ”Inventering” och ”Provning och klassificering". Illustration: Boverket/Altefur developement

Inventering

Inventering är det skede av återbruksprocessen som syftar till att uppskatta byggnadsdelarnas återbrukbarhet utifrån den information som finns tillgänglig.

Med fördel inleds inventering med att undersöka vilka dokument och handlingar som finns tillgängliga. En historisk inventering kan också göras för att få kännedom om hur byggnaden har använts, vilka verksamheter som har förekommit och om byggnaden har varit utsatt för några olyckor eller bränder. En okulär besiktning av bärverksdelen bör göras där det är möjligt.

Om bärverksdelen inte har varit utsatt för skador, är den som regel möjlig att återbruka. Skador som kan förekomma är exempelvis kemisk nedbrytning, brand, kvarstående deformationer, utmattning eller frostsprängning. I vissa fall kan en skadad del kapas bort.

Inför ombyggnad och rivning ska också en miljöinventering göras, detsamma gäller om byggnadsmaterialet ska återbrukas. Syftet är att kartlägga om materialet innehåller, eller är behandlat med, miljö- eller hälsofarliga ämnen, om det finns risk för kontamination från tidigare verksamheter eller om bärverksdelarna har blivit utsatt för joniserande strålning.

Provning kan behöva utföras redan i inventeringsfasen för att utesluta vissa skador och miljöfarliga ämnen och för att kontrollera vissa egenskaper som kan vara avgörande för möjligheten att återbruka. Ibland räcker det att göra rimlighetsbedömningar baserat på vilka verksamheter som har förekommit eller om byggnaden har blivit utsatt för några skador.

Demontering, transport och lagring

Demontering, transport och lagring utförs lämpligen så att tillkommande skador undviks och att materialens egenskaper bibehålls.

Komponenterna bör kunna identifieras och vara spårbara från demontering till återbruk.

Bearbetning

I detta skede kan bärverksdelen vid behov bearbetas för att återfå fullgott skick. Aktiviteterna kan bestå av att pågjutningar avlägsnas, bärverksdelen ges ett nytt rostskydd eller att skadade delar avlägsnas.

Bearbetningen utförs lämpligen på sådant vis att inga nya skador uppstår och varje aktivitet bör kontrolleras och dokumenteras.

Provning och klassificering

Provning behöver i de flesta fall göras för att bestämma bärverksdelens egenskaper och detektera skador för att verifiera om bärverket uppfyller de krav som ställs. Provningens omfattning beror på tillgång till dokumentation och annan information om bärverksdelens egenskaper. Bristfällig information om bärverket innebär generellt mer provning. Provningsmetoden kan vara både förstörande och oförstörande. I vissa fall kan stickprov och gruppbedömningar göras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen