Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler och ansvar

Granskad:

Oavsett om en byggnad uppförs med nya eller återbrukade bärverksdelar ska samma krav uppfyllas. Kraven omfattar förutom tekniska egenskapskrav även krav på arbetsmiljö. Det är byggherrens ansvar att kraven uppfylls. Sidan klargör vilka krav som finns för återbrukade bärverksdelar och vem som har ansvar.

Vilka regler gäller?

Vad som fordras av bärverksdelar för att de ska få användas, oavsett om det gäller nya eller använda, är att de bidrar till att byggnaden kan uppfylla de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Där ingår till exempel byggnadens bärförmåga, stadga, och beständighet. Dessa krav gäller byggnader som uppförs med nytillverkade såväl som med återbrukade byggprodukter.

I PBL finns även krav på byggprodukters lämplighet. Dessa krav preciseras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 12, som även lägger till att byggprodukter och material ska ha kända och dokumenterade egenskaper.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

Material

17 §    Material till bärande konstruktioner, inklusive jord och berg, ska ha kända, lämpliga och dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse för deras användning. (BFS 2015:6).

Nuvarande regelverk utgår till viss del från att byggprodukter och material används vars egenskaper deklarerats på ett visst sätt. Krav samt råd kring exempelvis verifieringsmetoder genom beräkning utgår ofta från att material, egenskaper och utförande stämmer överens med nu gällande standarder för nyproduktion.

Vid ändring och renovering av byggnader finns idag vägledning kring hur EKS och Eurokod ska tillämpas i PBL kunskapsbanken. Läs mer under relaterad information.

Verifiering av egenskaper

Att byggprodukter och material har de egenskaper som antagits vid projekteringen ska kontrolleras före produkterna används. EKS, Avd. A, 26 § anger två tillvägagångssätt för att säkerställa att en byggprodukt har de egenskaper som behövs. Detta uppnås antingen genom att Byggprodukter med bedömda egenskaper enligt EKS, Avd. A, 18 § har använts eller genom verifiering genom provning eller annan inom Europeiska unionen vedertagen metod. För återbrukade produkter är det ovanligt att 18 § kan uppfyllas. För dessa produkter är det därmed provning eller annan bedömning som behövs för att avgöra egenskaperna.

Mottagningskontroll av material och produkter

26 §    Mottagningskontroll ska alltid göras. Byggherren ska förvissa sig om att material och byggprodukter har sådana egenskaper att materialen och produkterna korrekt använda i byggnadsverket gör att detta kan uppfylla egenskapskraven i denna författning.

Med mottagningskontroll avses i denna författning byggherrens kontroll av att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen.

Har produkterna bedömda egenskaper enligt 18 § kan mottagningskontrollen inskränkas till identifiering, kontroll av märkning och granskning av produktdeklarationen för att säkerställa att varorna har förutsatta egenskaper.

Om byggprodukternas egenskaper inte är bedömda i den mening som avses i 18 § fordras verifiering genom provning eller annan inom europeiska unionen vedertagen metod så att egenskaperna är kända och kan värderas avseende lämplighet. (BFS 2019:1).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d i 18 § innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Sådana bedömningar innebär endast att byggherren ska ha tilltro till den produkt- eller prestandadeklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produkt- eller prestandadeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2015:6).

I det fall EKS, Avd. A, 18 § tillämpas för att säkerställa att en byggprodukt har bedömda egenskaper finns fyra alternativ a-d att använda.

Byggprodukter med bedömda egenskaper Metoder för bedömning

18 §    Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses i denna författning produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen

  • a)  är CE-märkta,
  • b)  är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL,
  • c)  har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931, eller
  • d)  har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008.

För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vid tillämpning av alternativ c och d ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2015:6).

Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a, c eller d innebär inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) utan endast att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. (BFS 2015:6).

Där denna författning hänvisar till allmänna råd eller handböcker i vilka begreppet typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och produkter används ska detta ersättas med begreppet byggprodukter med bedömda egenskaper enligt denna paragraf. (BFS 2015:6).

1 EGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.

Harmoniserade standarder och CE-märkning

En harmoniserad standard ställer krav på exempelvis standardiserad tillverkning och kontroll och syftar till att säkerställa de egenskaper vars prestanda påverkar de grundläggande kraven. I de fall det finns en harmoniserad standard för en byggprodukt ska standarden följas och produkten CE-märkas. De flesta harmoniserade standarder omfattar nytillverkade byggprodukter. Återbrukade produkter omfattas i de flesta fall inte av en harmoniserad standard och då finns det inget krav på CE-märkning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen ska beaktas under såväl planering och projektering som under utförande. Exempelvis tunga lyft och arbete i trånga utrymmen spelar roll för hur demontering, transport, lagring och montage kan genomföras med en god arbetsmiljö. Läs mer om regler kring arbetsmiljö under relaterad information.

Vems är ansvaret?

Byggherren har ansvar för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. I det ansvaret ingår att för egen räkning eller låta annan part säkerställa att återbrukade bärverksdelar uppfyller krav på kända, lämpliga och dokumenterade egenskaper. Läs mer om byggherrens ansvar i PBL under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen