Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skadedetektering inför återbruk

Granskad:

Förekomsten av skador, skademekanismer och ändringar hos bärverksdelar påverkar skicket och kan påverka vad som behöver bedömas vid återbruk. Denna sida syftar till att klargöra att skador måste inventeras inför återbruk och att dessa kan ha påverkan på återbrukbarheten. Exempel på vanliga källor till skador hos de vanligaste konstruktionsmaterialen ges också.

Inventering

Under den inledande inventeringen inför återbruk av en bärverksdel är det lämpligt att göra en kartläggning av eventuella skador, skademekanismer och ändringar. Förekomster som med rimlig sannolikhet kan påverka de egenskaper som har betydelse för den kommande användningen är av värde att notera. Är förekomsten betydande kan det utgöra grund för att utesluta hela eller delar av bärverksdelen från att återbrukas.

Inventeringen omfattar även ekonomiska avväganden mellan kostnad och nytta av att erhålla en bärverksdel som kan återbrukas. En väg framåt kan vara att genomföra kartläggningen stegvis och successivt utesluta bärverksdelar som är olämpliga att återbruka. I ett första steg kan enkelt upptäckta skador, skademekanismer och anpassningar kartläggas och olämpliga bärverksdelar utsorteras. I nästa steg kartläggs skador, skademekanismer och anpassningar som kräver en större insats för de kvarvarande bärverksdelarna.

Exempel på vanligt förekommande skador, skademekanismer och anpassningar listas längre ner på sidan för olika material.

Skadedetekteringens resultat påverkar vilken provning som krävs. Läs mer om Provning under Relaterad information.

Utmattningsbelastade bärverksdelar

Utmattningsbelastade bärverksdelar ska återbrukas med mycket stor försiktighet. För att bedöma kvarvarande livslängd och/eller bärförmåga hos bärverksdelar utsatta för utmattningsdrivande laster krävs mycket stor kunskap och omfattande provningsinsatser.

Återbruk av bärverksdelar som kommer att utsättas för utmattningsbelastning bör ske restriktivt. Det kan finnas små skador som vid utmattningslast kan medföra stora konsekvenser.

Betong

Exempel på skador, skademekanismer och anpassningar förekommande i bärverksdelar av armerad betong:

 1. korrosion
 2. kvarstående deformation
 3. sprickor (i både betong och armering)
 4. borrhål/urtag
 5. mekanisk ytpåverkan
 6. spjälkning
 7. erosion
 8. karbonatisering
 9. kloridangrepp
 10. alkalikiselreaktion
 11. urlakning
 12. saltkristallisation
 13. kemiskt angrepp.

Limträ

Exempel på skador, skademekanismer och anpassningar förekommande i bärverksdelar av limträ:

 1. fuktskadat trä/röta
 2. mögel/missfärgning
 3. sprickor
 4. borrhål/urtag
 5. mekanisk ytåverkan
 6. angrepp av skadedjur.

Stål

Exempel på skador, skademekanismer och anpassningar förekommande i bärverksdelar av stål:

 1. korrosion
 2. kvarstående deformation
 3. sprickor
 4. borrhål/urtag
 5. mekanisk ytåverkan
 6. kemisk ytåverkan
 7. försprödning
 8. flagning
 9. brandpåverkan.

Tegel

Exempel på skador, skademekanismer och anpassningar förekommande i bärverksdelar av tegel eller hos enskilda stenar:

 1. frostsprängning
 2. sprickor
 3. borrhål/urtag
 4. korrosion på armering i exempelvis tegelbakar.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen