Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Befintlig dokumentation

Granskad:

Befintlig dokumentation är en viktig källa till information vid återbruk av bärande konstruktioner. Tillgången till dokumentation är avgörande för provningens omfattning vid återbruk. Denna sida syftar till att ge en gemensam förståelse för var befintlig information kan hittas samt dess betydelse för provningens omfattning och bärverks återbrukbarhet.

Att använda befintlig dokumentation

Tillgängliga dokument från den ursprungliga utformningen och uppförandet av konstruktionen, utförda besiktningar, tillståndsundersökningar och liknande är viktiga källor till information vid bedömningen av skicket hos en bärverksdel. Även dokumentation upprättad vid eventuella ombyggnader och anpassningar efter byggnadens ursprungliga uppförande kan vara informationskällor.

Relevanta dokument som var tillämpliga när konstruktionen utformades kan innehålla värden för vissa grundläggande variabler som behövs för bedömningen. Det kan till exempel vara material- eller produktegenskaper, initiala förspänningsvärden, eller förspänningsförluster.

Dokumentationen ska dock användas med försiktighet. Dess omfattning och detaljeringsgrad påverkar i första hand vilken granskning och provning som behövs för att bedöma bärverksdelens skick. Bristfällig dokumentation innebär generellt sett behov av mer provning.

Typer av dokumentation

Dokumentation som kan innehålla användbar information för bedömning av skick kan klassas under de två kategorierna byggnadsspecifik information och generell information.

Byggnadsspecifik information beskriver den beaktade konstruktionen och kan avse hela byggnaden eller en specifik bärverksdel.

Exempel på dokumentation som kan finnas för hela byggnaden är:

 • byggnadstyp och geografisk placering
 • ritningar
 • beräkningar
 • specifikationer
 • besiktningar, provningar, tillståndsbedömningar eller motsvarande
 • kännedom om eventuella ombyggnationer och reparationer
 • kännedom om eventuella oförutsedda händelser så som brand, översvämning, skador, med mera.

Exempel på dokumentation som kan finnas för enskilda bärverksdelar är:

 • var i byggnaden bärverksdelen har varit placerad
 • tiden bärverksdelen har brukats
 • mekaniska och kemiska laster bärverksdelen har varit utsatt för
 • kännedom om bärverksdelens ingående material såsom typ av material, materialstandard, tillverkningsspecifikation, typ av materialprovning som har genomförts
 • kännedom om vilket regelverk som gällde när bärverksdelen dimensionerades
 • kännedom om vilken produktstandard som gällde när bärverksdelen tillverkades.

Generell information beskriver inte den specifika konstruktionen som bärverksdelen finns placerad i, utan omfattar system, komponenter, material, metoder med mera som har använts vid konstruktionens projektering och uppförande. Exempel på sådan information är samtida kataloger för förtillverkade betongelement, betongelementsystem, stålprodukter, träsystem, samtida praxis, samtida läroböcker och tidskrifter samt handböcker för att identifiera och använda specifika produkter.

Du kan läsa mer om exempel på dokumentation under relaterad information.

Källor till dokumentation

Vanliga källor till byggnadsspecifik dokumentation är:

 • bygglovsarkiv
 • byggherrens arkiv
 • byggnadens brukares arkiv (exempelvis en hyresgäst)
 • konstruktörens arkiv
 • andra projektörers arkiv
 • tillverkarens arkiv
 • märkningar på bärverksdelar.

Vanliga källor till generell information är:

 • de svenska bibliotekens söktjänst – Libris
 • Svensk Patentdatabas
 • Svenska Institutet för Standarder (SIS)
 • tillverkares arkiv

Äldre byggregler

På sidan Äldre regler om byggande kan du läsa om äldre byggregler.

Äldre regler om byggande

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen