Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Granskad:

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och stadigvarande bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Även tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, läs mer nedan. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Sök bidraget eller komplettera din ansökan i vår e-tjänst

För att söka bidraget behöver du logga in i vår e-tjänst. När du är inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar på Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. 

Länsstyrelsen svarar på frågor om bidraget

Observera att det är länsstyrelsen som svarar på frågor om bidraget, exempelvis frågor om vad din ansökan ska innehålla och vad du kan ansöka om bidrag för. 

Länsstyrelsens webbplats

Boverket svarar enbart på frågor om tekniska problem med e-tjänsten. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka om bidraget. Det handlar om

 • ägande
 • småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd
 • krav på utförare
 • datum för köp eller beställning av material
 • vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.

Du ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset

Du kan bara ansöka om bidraget om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom du måste bo i huset permanent kan du inte få bidrag för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt

Bidraget gäller energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda.

Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel

 • panelelement
 • konvektorelement
 • oljefyllda elelement
 • elslingor i golvet
 • takvärmepaneler.

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från

 • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
 • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
 • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)

Om du inte har uppgifter om hur stor volym ved som du förbrukar för trivseleldning varje år kan du i stället göra en bedömning utifrån hur ofta och hur länge du eldar. Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning motsvarar eldning högst två gånger per vecka, upp till fyra timmar per tillfälle (se exempelvis MÖD 2004:63 och M 5061-16).

Den som utför åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt

Du kan bara ansöka om bidraget om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att du inte kan ansöka om bidraget om du genomför åtgärden på egen hand eller med hjälp av någon annan som saknar F-skatt. När du skickar in begäran om utbetalning ska du bifoga en handling som visar att utföraren är godkänd för F-skatt.

Genom Skatteverkets webb-tjänst ”Hämta företagsinformation” kan du enkelt kontrollera om det företag som du har anlitat är registrerat för F-skatt. Du behöver uppge företagets organisationsnummer (eller företagarens personnummer om det är en enskild firma) samt din e-postadress, dit informationen skickas.

Hämta företagsinformation (på Skatteverkets webbplats)

Om den som utför arbetet är en utländsk företagare ska denne kunna visa upp ett intyg som visar att företagaren eller företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter genom registrering eller på något annat sätt.

Rotavdrag

Eftersom du bara kan få bidrag för materialkostnader kan du också få rotavdrag. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets webbplats.

Rotarbete och rutarbete (på Skatteverkets webbplats)

Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022

Om du har köpt eller beställt materialet på egen hand ska du ha gjort det tidigast den 8 november 2022. Du ska kunna visa en kopia av beställningsordern, beställningsbekräftelsen eller inköpskvittot om länsstyrelsen begär det.

Om materialet tillhandahålls av ett företag du anlitar räknas dagen du beställer tjänsten som beställningsdag för materialet.

Åtgärden får inte genomföras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare

Du får inte bidrag för att täcka kostnader för åtgärder för uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte har värmts upp tidigare. Det innebär att det inte går att söka bidrag för utrymmen där det tidigare inte har funnits någon värmekälla.

Vilka energieffektiviserande åtgärder kan jag söka bidrag för?

Du kan söka bidraget för energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och klimatskärm. För att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen måste du först fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 i samma småhus.

Möjliga värmesystemsåtgärder

Du kan ansöka om bidrag för följande åtgärder:

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • anslutning till ett fjärrvärmenät
 • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Läs mer om respektive åtgärd samt energimärkning nedan.

Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem

Vattenburna distributionssystem består av element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftburna distributionssystem består av luftkanaler som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftkanalerna kan vara ett separat system eller användas både för uppvärmning och ventilation, i ett kombinerat värme- och ventilationssystem.

Anslutning till ett fjärrvärmenät

Denna åtgärd innebär att småhusets värmesystem för rumsvärme (vattenburet eller luftburet distributionssystem) och tappvarmvatten ansluts till ett fjärrvärmenät. För att du ska få bidrag ska fjärrvärmen svara för hela småhusets årliga värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten efter genomförd åtgärd.

Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump

Du kan ansöka om bidrag för installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump. En frånluftsvärmepump är exempelvis en värmepump som tar tillvara på värmen i den redan uppvärmda inomhusluften, innan den lämnar huset genom ventilationssystemet.

Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar

En förutsättning för att du ska få bidrag för installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar är att du kombinerar åtgärden med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. En varmvattenberedare med inbyggd värmepump kallas ibland också för värmepumpsberedare. Det kan vara en varmvattenberedare som värmer upp tappvarmvatten med hjälp av en värmepump som tar tillvara på värme från uteluften, omgivande luft i rummet där den står, eller från den luft som lämnar huset genom ventilationssystemet. Att en anordning för uppvärmning med biobränsle är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel innebär att dess effekt styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Du behöver bifoga en teknisk beskrivning där detta framgår till din ansökan.

Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle

Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som består av organiskt material och kan vara fast, flytande eller gasformigt. En anordning för uppvärmning med biobränsle kan vara till exempel en pelletspanna/pelletskamin. För att du ska få bidrag för installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle ska anordningen vara effektstyrd och medge en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Detta innebär att effekten styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Du behöver bifoga en teknisk beskrivning där detta framgår till din ansökan.

Produkter som används ska vara energieffektiva

När du väljer produkter ska du välja produkter som är energieffektiva. Enligt förordningen får bidrag inte ges för produkter som har lägre energimärkning än de två vanligast förekommande energieffektivitetsklasserna inom respektive produktgrupp.

Information om energimärkningar för olika produkter finns på Energimyndighetens webbplats.

Produkter med energimärkning (på Energimyndighetens webbplats)

Möjliga klimatskärmsåtgärder

Du kan bara ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder om du har fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022. Det är alltså inte möjligt att ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder utan att kombinera dessa med en eller flera värmesystemsåtgärder. Ytterligare en förutsättning är att småhusets värdeår är tidigare än 1990. Information om småhusets värdeår finns exempelvis på Skatteverkets webbplats eller i Skatteverkets beslut om fastighetstaxering. Småhusets värdeår finns även registrerat i fastighetsregistret på Lantmäteriets webbplats.

Skatteverkets webbplats 

Fastighetsregistret (på Lantmäteriets webbplats)

Du kan få bidrag för följande åtgärder:

 • tilläggsisolering av klimatskärmen
 • byte av fönster och/eller dörrar
 • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
 • vindtätning av klimatskärmen.

Tilläggsisolering av klimatskärmen

Tilläggsisolering betyder att mer isolering läggs till i konstruktionen på hela eller delar av klimatskärmen i väggar eller tak.

Byte av fönster eller dörrar

Befintliga fönster eller dörrar (eller både fönster och dörrar) byts ut mot nya. Isoleringsförmågan hos fönster och dörrar beskrivs med U-värdet (värmegenomgångskoefficienten) där ett lägre värde innebär en bättre isoleringsförmåga.

Tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar

Tilläggsglasrutor innebär att befintliga fönster eller glasdörrar (eller både fönster och dörrar) lämnas in till exempelvis glasmästare för att lägga till en eller flera extra rutor och skapa ett treglasfönster. Befintliga glasrutor kan även bytas ut mot en energiglaskassett. Att förbättra befintliga fönster eller dörrar kan vara billigare än att byta till nya, om befintliga fönster är i bra skick eller endast kräver mindre renovering.

Vindtätning av klimatskärmen

Hela eller delar av klimatskärmen tätas mot vind, till exempel genom montering av ett vindtätt skikt på utsidan av klimatskärmen eller genom att springor och otätheter i klimatskärmen tätas, till exempel kring fönster. Ett vindtätt yttre skikt förbättrar isolerförmågan hos klimatskärmens isoleringsmaterial. Tätning av springor minskar småhusets värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskärmen.

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader men inte för arbetskostnader

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för värmesystemsåtgärder. Som bidragsberättigade kostnader räknas kostnader för

 • värmepump
 • biobränslepanna
 • radiatorer eller andra värmedistributionssystem
 • fjärrvärmecentral
 • värmeväxlare
 • skorsten
 • styrutrustning till värmepump
 • utrustning för värmeackumulering
 • annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.

Om du har fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 kan även ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa klimatskärmsåtgärder.

Du kan inte ansöka om bidrag för arbetskostnader.

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Om du har fått en försäkringsersättning för delar av den aktuella materialkostnaden kan du inte samtidigt få bidrag för den kostnaden. Bifoga försäkringsbeslut som visar vilka kostnader försäkringsutbetalningen avser till din ansökan.

Hur ansöker jag?

Du gör din ansökan i Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Du kan ladda upp handlingar som ska bifogas ansökan digitalt. Du kan sedan följa din ansökan, göra kompletteringar och begära utbetalning genom ”Mina sidor”. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Om du har skyddad adress ska du inte ansöka via e-tjänsten. Då kan du beställa ansökningsformulär i PDF-format från länsstyrelsen.

Titta i e-tjänsten utan att logga in

Vill du se hur e-tjänsten ser ut utan att logga in? Då kan du använda vår läsversion av e-tjänsten. Observera att länken nedan endast är för att testa e-tjänsten, det går inte att spara någon information i läsversionen av e-tjänsten.

Läsversion av ansökan (i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd)

Läsversion av begäran om utbetalning (i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd)

Ansök via ombud

Du måste själv signera din ansökan i vår e-tjänst. Om du i stället vill utse ett ombud som företräder dig i bidragsprocessens alla delar måste du ansöka via ett formulär i PDF-format. Ansöknings- och fullmaktsformulär kan du beställa från länsstyrelsen.

När ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen?

Du måste lämna in din ansökan till länsstyrelsen i Boverkets e-tjänst inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjades mellan den 8 november 2022 och den 15 mars 2023 måste du lämna in dina ansökan inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.

En åtgärd har påbörjats när arbetet med installationen av en värmesystemsåtgärd eller en klimatskärmsåtgärd har kommit i gång. Till arbetet med installationen räknas inte projektering och andra förberedelser.

När och hur betalas bidraget ut?

Bidraget kan betalas ut först när åtgärderna är klara. För att bidraget ska betalas ut måste du skicka en begäran om utbetalning till länsstyrelsen, genom Boverkets e-tjänst. Det ska du göra inom sex månader från det att åtgärden är klar. Om åtgärden är klar innan länsstyrelsens preliminära beslut om bidrag ska du skicka din begäran om utbetalning till länsstyrelsen inom tre månader från länsstyrelsens beslut. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2025.

Åtgärderna är klara när samtliga installationsarbeten har slutförts. Om åtgärden är en anslutning till fjärrvärmenät är åtgärden klar när anslutningen till fjärrvärmenätet görs.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta att senarelägga den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara färdigställda och din begäran om utbetalning ska lämnas in.

Vilka handlingar ska jag bifoga ansökan?

Det är viktigt att du förbereder dig inför ansökan och ser till att skaffa de handlingar som du behöver bifoga ansökan. Vilka handlingar du ska skicka in beror på om den åtgärd du söker bidrag för är genomförd eller inte när du ansöker. Observera att länsstyrelsen kan komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter.

Om åtgärden är genomförd

Om åtgärden är genomförd när du gör din ansökan ska du bifoga:

 • Teknisk specifikation eller produktinformationsblad. Specifikationen eller produktinformationsbladet ska visa vilka egenskaper, och i förekommande fall vilken energiklass, produkten eller produkterna har. (Detta gäller för installationer och material som är centrala för åtgärden.)
 • Kopia av fakturor. Fakturan ska visa kostnaden för genomförda energieffektiviseringsåtgärder och vara specificerad så att det tydligt går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete. Det ska även framgå när åtgärden påbörjades respektive färdigställdes.

Om åtgärden inte har genomförts

Om åtgärden inte har genomförts när du gör din ansökan ska du bifoga:

 • Teknisk specifikation eller produktinformationsblad. Specifikationen eller produktinformationsbladet ska visa vilka egenskaper och i förekommande fall vilken energiklass produkten eller produkterna har. (Detta gäller för installationer och material som är centrala för åtgärden.)
 • Kopia av offert från installatör. Offerten ska visa vilken åtgärd som ska genomföras samt beräknade kostnader för genomförandet av åtgärden. Offerten ska vara specificerad så att det går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete.

Kommunernas energi- och klimatrådgivare

Behöver du råd kring vad som kan vara lämpliga åtgärder för ditt hus? De allra flesta kommuner i Sverige har en kommunal energi- och klimatrådgivare kopplad till sig som kostnadsfritt och opartiskt kan svara på frågor kring uppvärmningssystem, lämpliga förbättringsåtgärder och tillvägagångssätt vid energirenovering. Du hittar din rådgivare på din kommuns hemsida eller på Hitta din energi- och klimatrådgivare på Energimyndighetens webbplats. Om du har frågor om bidrag kan ta kontakt med din länsstyrelse.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats).

Ya kontakt med din länsstyrelse (på länsstyrelsens webbplats).

Bra länkar om energieffektivisering

Du kan läsa mer om vilka åtgärder du kan göra för att energieffektivera ditt hus i Boverkets energiguide och i Energimyndighetens husguide.

Välja åtgärder för energieffektiviserande renovering av småhus

Se över husets uppvärmningssystem (Husguiden på Energimyndighetens webbplats)

Minska behovet av värme och varmvatten (Husguiden på Energimyndighetens webbplats)

Vem kontaktar jag om jag har frågor om bidraget?

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen svarar på frågor om bidraget, exempelvis frågor om vad din ansökan ska innehålla och vad du kan få bidrag för. Länsstyrelsen handlägger och beslutar ansökningarna om bidrag och ansökan om utbetalning av bidrag. När ansökan skickats in i Boverkets e-tjänst så skickas den automatiskt till länsstyrelsen. Meddela länsstyrelsen om åtgärden ändras så att uppgifterna i ärendet alltid är aktuella.

Har du frågor om ansökan eller vad du kan få bidrag för ska du vända dig till länsstyrelsen i det län där småhuset ligger.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län (på Länsstyrelsens webbplats)

Boverket

Boverket ansvarar för e-tjänsten där du ansöker om bidrag och om utbetalning av bidrag. Boverket svarar på frågor om tekniska problem med e-tjänsten. Boverket betalar också ut beviljat bidrag och står som avsändare på utbetalningen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Kontakta Boverket om du har tekniska problem med e-tjänsten.

Kontakta oss
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen