Strukturbild 2050+ och stegen dit

Uppsalaprinciperna har legat till grund för den strukturbild, som kommunen tagit fram i arbetet med den nya översiktsplanen.

Strukturbilden är en fysisk framtidsbild för Uppsala kommun med siktet inställt på 2050 och därefter. Den sammanfattar och förenklar den övergripande fysiska struktur som uttrycks i översiktsplanens detaljerade plankarta. I översiktsplanens genomförandedel beskrivs stegvis hur den önskade strukturen kan nås.

En bärande tanke i översiktsplanen är att bebyggelsen ska utvecklas i samspel med transportsystemet, särskilt kollektivtrafiken. Tillgängligheten behöver vara hög till platser som många behöver nå. Dessa platser ska i sin tur erbjuda exempelvis service eller många arbetsplatser, beroende på sitt läge. Aktiviteter och byggd miljö koncentreras därför särskilt till platser med hög regional tillgänglighet och andra goda egenskaper utifrån sitt läge.

Karta över Uppsala kommun. Illustration: Uppsala kommun
Strukturbild 2050+. Illustration: Uppsala kommun

Uppsala kommun efter år 2050:

  • En växande kommun – som samspelar med sin omgivning
  • Femkärnig stad – med sammanbindande stråk
  • Levande landsbygd – med många tätorter
  • Snabb kollektivtrafik – som stödjer utveckling av stråk och noder
  • Sammankopplad grönstruktur – med gröna och blå stråk
  • Tekniska försörjningssystem – med integrerade och förnybara lösningar.

Kommunen redovisar i översiktsplanen hur man stegvis kan nå den önskade strukturen i fem etapper fram till 2050. Här beskrivs också alternativa vägar. Utbyggnaden styrs av var det är lämpligt att bygga utifrån bland annat förutsättningar i omvärlden, kommunalekonomiska aspekter, vilka investeringar som behövs i VA- och transportsystemen och vilka strukturer som redan etablerats. Stegen skissar var en utbyggnad kan ske och vad kommunen behöver ha i åtanke för att inte låsa bort möjligheter att nå den önskade strukturen på lång sikt. Fokus ligger på successiv utveckling av stadsnoder, snabba kollektivtrafiklänkar och tätortsutveckling.

Läs mer

I "Relaterad information" finns en länk till Uppsala kommuns översiktplan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej