På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underrättelse

Granskad: 

Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse på kommunens anslagstavla informera om förslaget till detaljplan. Kommunen ska även meddela innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget.

Underrättelse

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå:

  • vilket område som detaljplanen avser, om den avviker från översiktsplanen,
  • var planen finns tillgänglig för granskning,
  • hur lång tid man har på sig att lämna synpunkter,
  • till vem eller vilka inom kommunen synpunkter ska lämnas, och
  • att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

18 §
  När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Lag (2020:76) .

18a §
  Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra ärendet som avses i 7 a §. Lag (2020:76) .

19 §
  En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå
   1. vilket område detaljplanen avser,
   2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
   3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång granskningstiden är,
   4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden,
   5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
   6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Lag (2017:761) .

Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

  • kända sakägare,
  • vissa kända organisationer av hyresgäster,
  • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
  • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de som har lämnat synpunkter under samrådet eller som anmält intresse av att få ta del av underrättelsen. Det kan till exempel vara enskilda personer, företag, myndigheter och sammanslutningar. Se prop. 2009/10:170 (sid. 237) i "Relaterad information".

Enligt plan- och bygglagens förarbeten behöver kommunen endast skicka meddelande om underrättelsen till enskilda om de uppgett identifierbart namn och adress. Det innebär att underrättelsen endast behöver skickas om avsändaren går att utläsa och lokalisera. Se prop. 2013/14:126 (sid. 89) i "Relaterad information".

Kommunen ska utöver underrättelsen även skicka planförslaget samt samrådsredogörelsen, om en sådan sammanställts, till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

20 §
  Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla skicka
   1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och
   2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Lag (2014:900) .

Växla förfarande efter samråd

Om kommunen efter samrådet bedömer att förslaget till detaljplan kan hanteras med ett standardförfarande kan kommunen byta förfarande. Om kommunen växlar förfarande från utökat till standardförfarande behöver kommunen inte göra någon samrådsredogörelse förrän i granskningsutlåtandet och granskningen kan förkortas jämfört med i det utökade förfarandet.

17 §
  Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §. Lag (2017:965) .

18 §
  När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Lag (2020:76) .

18a §
  Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra ärendet som avses i 7 a §. Lag (2020:76) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen