Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Slutsamråd

Granskad:

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Vem initierar att slutsamråd ska hållas?

Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när byggåtgärden håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan eller begära ett slutbesked i god tid innan åtgärden har färdigställts. Då får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska ske eller utfärda slutbesked om inget samråd ska ske.
(jfr prop. 2009/10:170 sid. 304, 327

6 §
  Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 §
(kontrollplan) med uppgifter om
   1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
   2. vem som ska göra kontrollerna,
   3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
   4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
   5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
   6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
      a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
      b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Lag (2020:603) .

30 §
  I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vilka ska kallas?

Byggnadsnämnden ska skicka skriftlig kallelse om slutsamråd till:

  • byggherren
  • den eller de kontrollansvariga, och
  • övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med

31 §
  En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till
   1. byggherren,
   2. den eller de kontrollansvariga, och
   3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

Hur ska slutsamrådet hållas?

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Enligt Boverkets uppfattning finns det dock inget som hindrar att slutsamrådet sker i form av ett digitalt möte om någon av de som medverkar vid slutsamrådet befinner sig på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Den person som befinner sig på platsen kan genom fotodokumentation och videosamtal via telefon eller surfplatta i realtid redovisa detaljer i utförandet. Byggnadsnämnden får på så sätt en möjlighet att bedöma om det som framgår av den inlämnade dokumentationen stämmer överens med det som har utförts. Under förutsättning att dokumentationen är inlämnad till byggnadsnämnden innan slutsamrådet, har byggnadsnämndens handläggare möjlighet att under eller direkt efter slutsamrådet bedöma behovet av andra åtgärder och förutsättningarna för att ge slutbesked. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 321)

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Vad ska gås igenom på mötet?

Slutsamrådet bör ha karaktären av en revision. Vid slutsamrådet ska man gå igenom:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, till exempel t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 322

32 §
  Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:
   1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts,
   2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
   3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
   4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande,
   5. behov av andra åtgärder, och
   6. förutsättningarna för ett slutbesked.

Boverket har tagit fram vägledning om rivningsavfall i samband med slutsamrådet.

Slutsamråd och slutbesked - rivningsavfall

Om slutsamrådet gäller en byggnad som omfattas av krav på klimatdeklaration ska det enligt Boverkets uppfattning tas upp under slutsamrådet eftersom det är en förutsättning för slutbeskedet. Detta eftersom en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklarerats i sådana fall ska lämnas in till byggnadsnämnden för att nämnden ska kunna ge slutbesked.

32 §
  Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:
   1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts,
   2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
   3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
   4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande,
   5. behov av andra åtgärder, och
   6. förutsättningarna för ett slutbesked.

34 §
  Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda,
   2. byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och
   3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. Lag (2021:788) .

I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggnader som kräver ska klimatdeklareras och hur det går till att klimatdeklarera.

Handbok om klimatdeklaration

Precis som vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden föra protokoll över slutsamrådet. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för slutsamrådet. 

33 §
  Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

8 §
  Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
   1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
   2. beslut om lov,
   3. tekniska samråd,
   4. slutsamråd,
   5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
   6. upprättande av nybyggnadskartor,
   7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
   8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
   9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2018:1136) .

8 a §
  Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt
9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 §.

Om en avgift enligt 8 § 1, 3 eller 9 tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd som avses i 9 kap.
16 §, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket överskrids. Lag (2018:1136) .

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Slutsamråd ska genomföras för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan om byggnadsnämnden har beslutat att tekniskt samråd behövs och slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

30 §
  I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen