Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Granskad:

Regeringen vill stärka arbetet kring den nationella strategin för klimatanpassning (prop.2017/18:163) och Boverket har fått i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar

Foto på barn intill översvämning
Foto: Mostphotos/Frugan

För att klimatsäkra samhället räcker det inte med att minska utsläppen av växthusgaser utan vi måste också anpassa samhället för att möta de risker som ett klimat i förändring medför. Vi kan förutse exempelvis fler extrema väderhändelser såsom långvariga värmeböljor, häftiga skyfall, minskat snötäcke samt ökad risk för bränder, översvämningar, ras, skred och erosion. Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga och vi ser redan konsekvenser av klimatförändringen. Detta innebär att vi måste agera nu för att lösa de problem som finns, men också ha en långsiktig strategi för att kunna hantera framtida utmaningar.

I Sverige har vi goda möjligheter att genom den fysiska planeringen arbeta både med att klimatsäkra den byggda miljön och samhällsviktiga anläggningar samt med att stärka den blågröna infrastrukturen och även att ta vara på positiva effekter av ett förändrat klimat. Att klimatsäkra den byggda miljön är inte bara en utmaning inom detaljplanelagda områden utan berör praktiskt taget hela kommunens yta. Att både befintlig och nytillkommande bebyggelse omfattas kan vara en ännu större utmaning, inte minst kan det vara en ekonomisk utmaning att klimatsäkra den befintliga bebyggelsen.

Myndigheter i samverkan för effektiv klimatanpassning

Ett förändrat klimat förutses i hög grad leda till ökade risker för den byggda miljön som förutom ny och befintlig bebyggelse även innefattar anläggningar samt vegetation, parker och andra grönområden.

Klimatanpassning för den byggda miljön måste bli en självklar del av en hållbar samhällsutveckling. Det är bland annat därför som Boverket, SMHI, SGI, MSB och länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser och expertkunskap för att kunna vägleda och stödja kommuner, länsstyrelser, fastighetsägare och andra berörda aktörer. Bara genom samverkan mellan expertmyndigheter kan vi ge bästa stöd vid klimatanpassning för den byggda miljön.

Att göra Sveriges byggda miljö hållbar och klimatanpassad är en utmaning som innebär att statliga myndigheter måste samverka med kommuner, fastighetsägare och andra berörda aktörer. Tillsammans har vi inte bara förmågan att skydda oss bättre mot katastrofer i form av bränder, översvämningar, ras och skred. Vi har också möjlighet att göra skillnad genom att samordna stöd, utbildningsinsatser, vägledning och resurser på ett smart sätt för att skapa tryggare, attraktivare och hälsosammare livsmiljöer.  

Hela uppdragets utformning finns på regeringens webbplats, se ”Relaterad information”.

Nationell strategi för klimatanpassning

Regeringen presenterade en nationell strategi för klimatanpassning 2018. Syftet med strategin är att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av arbetet. Genom strategin läggs en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med klimatanpassning. Detta ska leda till att Sverige bättre uppfyller sina internationella åtaganden såväl inom EU som enligt Parisavtalet.

I samband med strategin gjordes ändringar i 3 kap. 5 § PBL (2010:900). Dessa ändringar som trädde i kraft i augusti 2018 (SFS 2018:1370) syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

Läs mer om Nationell strategi för klimatanpassning i ”Relaterad information”.

Vad har hänt och hur arbetar vi i uppdraget

På de underliggande sidorna presenteras en del av de resultat som har gjorts sedan Boverket fick regeringsuppdraget 2018. Myndighetscheferna har träffats regelbundet sedan mars 2019. Beredningsgruppen förbereder dessa möten samt driver och utvecklar samarbetet kring klimatanpassning för den byggda miljön. I de underliggande artiklarna kan du ta del av bland annat konferensmaterial, rapporter och hur vi arbetar med myndighetssamverkan inom detta uppdrag.

Nya möjligheter och trygga lösningar

Det går att bygga säkert, hållbart och klimatanpassat. Det finns redan flera lärande exempel från olika platser i landet där allt ifrån små proaktiva kommuner till samverkande regioner inte bara har åtgärdat hotet från exempelvis en höjd havsnivå, utan också skapat en bättre, attraktivare och hälsosammare offentlig miljö. Det finns likaså många exempel på hur enskilda fastighetsägare har skapat bättre boendemiljö och inomhusklimat och samtidigt höjt värdet på sin fastighet. Många har fått utbildning och stöd från statens samlade expertis samt hjälp med finansieringen. Det har resulterat i att till synes stora problem har kunnat åtgärdas med långsiktiga lösningar och relativt små medel. Klimatanpassning är ett måste för att förebygga skador och minska hälsorisker. Men det handlar också om att trygga en bättre framtid.

Detta regeringsuppdrag kopplar till andra arbeten inom Boverket såsom bland annat ekosystemtjänster, god inomhusmiljö, mellankommunal samverkan samt ”arkitektur och gestaltad livsmiljö”.

Mer om myndigheternas arbete med klimatanpassning

På PBL-kunskapsbanken har Boverket en del vägledningar kopplade till klimatanpassningsarbetet, se ”Relaterad information”.

På PBL-akademin kan du gå en utbildning gällande klimatanpassning i planeringen, se ”Relaterad information”. Utbildningen går även in på senare delar i samhällsbyggnadsprocessen.

Boverkets mål och handlingsplan för klimatanpassning hittar du tillsammans med andra interna styrdokument via "Relaterad information".

Sveriges portal för klimatanpassning är klimatanpassning.se och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Se länk i ”Relaterad information”. Via denna portal kan du bland annat ta dig vidare till våra samverkansmyndigheter i uppdraget (SMHI, MSB, SGI och länsstyrelserna) och deras information och vägledning om klimatanpassning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen