Bostadsmarknaden

Boverket är regeringens expertmyndighet för frågor kring utvecklingen på bostadsmarknaden.

Boverket gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Myndigheten kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklar sig i landet. Bostadsmarknadsenkäten är en enkät om läget på bostadsmarknaden som alla kommuner besvarar i början av varje år. Resultaten publiceras senare samma vår.

Indikatorer för bostadsbyggande

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Marknadsrapporter

Marknadsrapporterna är en analys av förhållandena på bostadsmarknaderna. Ett av syftena med rapporterna är att öka förståelsen för hur prissättningen och kreditgivningen fungerar.

Bostadsmarknadsenkäten (BME)

Bostadsmarknadsenkäten, även kallad BME, är en nationell undersökning som riktar sig till landets 290 kommuner. Resultaten från enkäten ger en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige. Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och speglar därmed bostadsmarknaden i hela landet. Enkäten bidrar till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser kring den framtida utvecklingen.

Regionala analyser av bostadsmarknaden

Kommunerna ansvarar för att planera att det finns bostäder för alla i kommunen. Länsstyrelserna ska ge kommunerna råd och underlag i deras planering för bostadsförsörjningen. Boverkets roll är att stödja länsstyrelserna i detta arbete och att främja nätverk och erfarenhetsspridning mellan län och kommuner. Boverket stödjer särskilt länsstyrelserna i deras arbete med att ta fram regionala bostadsmarknadsanalyser som bland annat grundar sig på resultaten av bostadsmarknadsenkäten (BME). Boverket följer även utvecklingen på bostadsområdet internationellt och då främst utvecklingen i Norden och inom EU.

Utvärderar insatser

Boverket gör kontinuerliga konsekvensanalyser och utvärderingar av statliga bostadspolitiska insatser, främst olika former av statliga stöd till bostadsbyggande, energieffektivisering och klimatåtgärder eller åtgärder för ökad tillgänglighet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej