På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Intygets utformning

Granskad:

Det allmänna rådet om intygets utformning och innehåll syftar till att uppmärksamma intygsgivarna på att i större omfattning agera självständigt och underteckna individuella intyg.

5.2 Intygets utformning 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 § och 10 kap. 1 a § bostadsrättslagen, 5 § bostadsrättsförordningen samt 4 kap. 3 § lagen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Av intyget bör framgå föreningens firma och organisationsnummer. Intyget undertecknas av intygsgivaren och bör innehålla namnförtydligande, ort och datum för undertecknandet. Intygsgivaren bör med sin signatur på samtliga sidor i den ekonomiska planen respektive kostnadskalkylen och tillhörande handlingar vidimera att intygsgivaren tagit del av dessa. Vid uppräkningen av handlingar som varit tillgängliga för intygsgivaren bör anges vad handlingarna avser, när de är daterade och vilka som är parterna. Om underlag inhämtats på annat sätt än skriftligen bör detta redovisas i intyget. Intyget bör även utvisa
  • -   om intygsgivaren har besökt fastigheten i samband med granskningen av den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen.
  • -   om intyget avser en bedömning av en slutlig kostnad eller en beräknad kostnad och
  • -   att lägenheterna kan upplåtas med hänsyn till ortens bostadsmarknad.
Om intygsgivaren bedömer att någon uppgift i planen saknar saklig grund bör intygsgivaren inte intyga planens hållbarhet. Det bör noteras i intyget om intygsgivaren omfattas av en ansvarsförsäkring.

I bostadsrättslagen förutsätts att intygsgivaren arbetar oberoende och självständigt, se 3 kap. 3 § andra stycket BRL. Uppdraget är personligt.

3 §
  Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080) .

3 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335) .

En fråga som uppkommit är om en granskad plan ska vara försedd med två intyg eller ett gemensamt undertecknat intyg. Det är vanligt förekommande att intygsgivare arbetar parvis och undertecknar ett gemensamt intyg men också att de undertecknar två individuella intyg. Förarbetena är skrivna och bestämmelserna utformade, på ett sådant sätt att det pekar på att avsikten med lagen är att intyget ska vara gemensamt. Emellertid kan det finnas fördelar med två intyg. Även om intygsgivarna granskar en och samma plan skulle de kunna uppfatta någon omständighet på olika sätt eller inte ha tagit del av samma information.

Det finns ekonomiska planer där det förekommer två intyg utvisande bland annat att intygsgivarna inte har tagit del av samma handlingar. Beträffande handlingar som varit tillgängliga vid granskningen är det av stor betydelse att det av intyget framgår till exempel vilka som är parter i ett köpeavtal och vilka parterna är som lämnar en garantiutfästelse över osålda lägenheter. Uppgiften om vilka parterna är i ett avtal bör lämnas om det inte är en uppenbar olägenhet för någon part.

Intygsgivarna bör signera samtliga sidor i de planer och kalkyler de granskar och tillhörande handlingar. Med tillhörande handlingar avses dokument som har bilagts den ekonomiska planen/kostnadskalkylen.

Av ett personligt uppdrag följer ett skadeståndsansvar gentemot föreningen och bostadsrättshavarna (10 a § BRL), varför det torde ligga i intygsgivarens intresse att underteckna individuella intyg.

1 §
  Bestämmelserna om skadestånd i 21 kap. lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715) .

1 a §
  Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina åligganden enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 §, skall han eller hon ersätta bostadsrättsföreningen eller en bostadsrättshavare den skada som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:31) .

För att det inte ska råda osäkerhet om intygsgivarnas insatser är det vidare lämpligt att det anges i intyget om någon av intygsgivarna har besökt platsen för projektet och även skälet till ett uteblivet platsbesök. Om det istället för ett platsbesök har gjorts en kontroll genom samtal med aktuell kommun, till exempel, bör det anges. Frågan om föreningens slutliga kostnad är också av betydelse att det framgår av intyget huruvida uppgiften som granskats är preliminär eller känd. I övrigt syftar det allmänna rådet till att göra intygsgivarna uppmärksamma på formalia, på vad som ska framgå av intyget.

Intygen kan avslutas med uppgift om huruvida intygsgivarna omfattas av ansvarsförsäkring och att de av Boverket är förklarade behöriga att utfärda intyg för ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen