På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Intygets utformning

Det allmänna rådet om intygets utformning och innehåll syftar till att uppmärksamma intygsgivarna på att i större omfattning agera självständigt och underteckna individuella intyg.

I bostadsrättslagen förutsätts att intygsgivaren arbetar oberoende och självständigt, se 3 kap. 3 § andra stycket BRL. Uppdraget är personligt.

En fråga som uppkommit är om en granskad plan ska vara försedd med två intyg eller ett gemensamt undertecknat intyg. Det är vanligt förekommande att intygsgivare arbetar parvis och undertecknar ett gemensamt intyg men också att de undertecknar två individuella intyg. Förarbetena är skrivna och bestämmelserna utformade, på ett sådant sätt att det pekar på att avsikten med lagen är att intyget ska vara gemensamt. Emellertid kan det finnas fördelar med två intyg. Även om intygsgivarna granskar en och samma plan skulle de kunna uppfatta någon omständighet på olika sätt eller inte ha tagit del av samma information.

Det finns ekonomiska planer där det förekommer två intyg utvisande bland annat att intygsgivarna inte har tagit del av samma handlingar. Beträffande handlingar som varit tillgängliga vid granskningen är det av stor betydelse att det av intyget framgår till exempel vilka som är parter i ett köpeavtal och vilka parterna är som lämnar en garantiutfästelse över osålda lägenheter. Uppgiften om vilka parterna är i ett avtal bör lämnas om det inte är en uppenbar olägenhet för någon part.

Intygsgivarna bör signera samtliga sidor i de planer och kalkyler de granskar och tillhörande handlingar. Med tillhörande handlingar avses dokument som har bilagts den ekonomiska planen/kostnadskalkylen.

Av ett personligt uppdrag följer ett skadeståndsansvar gentemot föreningen och bostadsrättshavarna (10 a § BRL), varför det torde ligga i intygsgivarens intresse att underteckna individuella intyg.

För att det inte ska råda osäkerhet om intygsgivarnas insatser är det vidare lämpligt att det anges i intyget om någon av intygsgivarna har besökt platsen för projektet och även skälet till ett uteblivet platsbesök. Om det istället för ett platsbesök har gjorts en kontroll genom samtal med aktuell kommun, till exempel, bör det anges. Frågan om föreningens slutliga kostnad är också av betydelse att det framgår av intyget huruvida uppgiften som granskats är preliminär eller känd. I övrigt syftar det allmänna rådet till att göra intygsgivarna uppmärksamma på formalia, på vad som ska framgå av intyget.

Intygen kan avslutas med uppgift om huruvida intygsgivarna omfattas av ansvarsförsäkring och att de av Boverket är förklarade behöriga att utfärda intyg för ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej