Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När du behöver marklov

Granskad:

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser. Du ansöker om marklov hos kommunens byggnadsnämnd. Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

När behövs marklov inom detaljplanerat område?

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att  schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som gäller för din tomt.

Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden. När du utför åtgärden ska du noga följa alla bestämmelser som finns i marklovet och de tillhörande ritningarna.

Kommunen kan minska eller utöka marklovsplikten

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området.

Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog. Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt.

Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark. Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.

När behövs inte marklov inom detaljplanerat område?

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.

Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov. Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

När behövs marklov inom områden med områdesbestämmelser?

Ibland behöver du marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd och plantera skog inom ett område med områdesbestämmelser. Det framgår i så fall av områdesbestämmelserna. Du behöver bara marklov för att schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Ansök om marklov hos kommunen

Du ansöker om marklov hos byggnadsnämnden i kommunen.

Du har rätt att få din ansökan prövad, även om du inte behöver marklov för din åtgärd. På så sätt kan du till exempel få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

Ditt marklov upphör att gälla om du inte har påbörjat arbetet inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslutet om marklov har vunnit laga kraft.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Vem gör vad

Kommunen

Byggnadsnämnden i kommunen prövar så att din tänkta åtgärd inte strider mot plan- och bygglagen, detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden avgör vilka ansökningshandlingar du behöver skicka in för att de ska kunna pröva din ansökan.

Byggnadsnämnden har en serviceskyldighet, vilket innebär att du har rätt att få upplysningar om hur du gör en ansökan och råd om vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Du som söker marklov

Du som söker marklov är skyldig att skicka de handlingar byggnadsnämnden behöver för att kunna bedöma din ansökan.

Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Det är du som är byggherre som ska se till att varje markåtgärd genomförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och de andra föreskrifter eller beslut som gäller för åtgärden.

Länsstyrelsen

Det är till länsstyrelsen du kan överklaga om byggnadsnämnden avslår din ansökan eller beslutar att inte ge dig startbesked. Länsstyrelsen prövar självständigt ditt överklagande.

Boverket

Boverket kan ge dig allmän information om de regler som gäller för marklov, men vi kan inte säga något om ditt specifika fall.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen