Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel regional samverkan

Granskad:

Hanteringen av mellankommunala och regionala frågor eller projekt underlättas av att aktörerna har samarbeten som korsar administrativa gränser och planeringsnivåer. Här visas exempel på olika samarbeten mellan kommuner, med regionen och med länsstyrelsen

Kollektivtrafikplanering - Målbild Koll2035

Målbild Koll2035 för storstadstrafiken i Göteborg beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas fram till år 2035 i det sammanhängande tätortsområdet som finns i Göteborg, Mölndal och Partille. Arbetet pågick från 2013 till 2017 och utgör nu ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, infrastrukturplanering samt kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering. Målbild Koll2035 antogs av regionfullmäktige 2018 och hade sedan tidigare antagits av respektive kommun.

Lärdomar och framgångsfaktorer

Samordningen skedde i syfte att kunna generera ett helhetsperspektiv kring kollektivtrafiksituationen i området. Helhetsperspektivet ansågs avgörande för att kunna utveckla och förstärka kollektivtrafiken så att den även i fortsättningen skulle kunna vara en förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling. Arbetet har letts av tjänstemän från respektive organisation, vilket beskrivs som en framgångsfaktor.

Målbild Koll2035 för storstadstrafiken i Göteborg (på Västra Götalandsregionens webbplats)

Utvecklingsplan för Flemingsberg

I Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 är Flemingsberg utsett som en regional stadskärna och ett betydelsefullt centrum i södra Stockholm. Utvecklingsplanen för Flemingsberg ska stå för helhetstanken i området, och utgår från utvecklingsprogrammet för Flemingsberg som Region Stockholm, Botkyrka och Huddinge tagit fram tillsammans. Helhetstanken ska bidra med att projekt som byggs efterhand hänger ihop med varandra, vilket beskrivs som en viktig del för att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv stadsutveckling.

Lärdomar och framgångsfaktorer

Berörda kommuner har ett tydligt uttalat syfte med sitt samarbete, att gemensamt skapa ett helhetsgrepp kring planeringsfrågor. En lång tids samarbete kombinerat med ett tydligt samarbetssyfte har varit framgångsfaktorer i arbetet med utvecklingsplanen för Flemingsberg.

Utvecklingsplan för Flemingsberg (på Huddinge kommuns webbplats)

Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035

Berörda kommuner och kommunalförbund har tillsammans med andra aktörer tagit fram en målbild för stråket Göteborg-Borås 2035 som visar den gemensamma inriktningen för en framtida struktur. Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans beskrivs vara en förutsättning för en hållbar regional struktur.

Lärdomar och framgångsfaktorer

Genom att arbetet utgått ifrån en samverkansgrupp för samhällsplanering skapas möjlighet att överbrygga administrativa gränser, vilket beskrivs ha varit en framgångsfaktor för utformningen av målbilden. Kommunerna, kommunalförbunden och regionen har efter arbetet med målbilden fortsatt arbetet med att realisera den, samt samordna samhällsplaneringsfrågor som sträcker sig utanför den enskilda aktörens område.

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Projektet har haft två huvudsakliga syften. Det ena syftet var att ta fram ett planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Med samskapande metoder och utgångspunkt i dagens markanvändning, näringslivssammansättning och tillgänglighet för näringslivet har offentliga och privata aktörer tagit fram gemensamma regionala bilder av potentialen för framtida etableringar i stråket. Det andra syftet var att också skapa en regional arena för offentlig och privat sektor som fortsätter att utbyta erfarenheter om tillväxtskapande samhällsplanering efter projektets slut.

Lärdomar och framgångsfaktorer

Den samskapande metodiken var ett sätt att samla aktörer med olika intressen runt en gemensam framtidsbild. En framgångsfaktor var att de samskapande momenten följde varandra logiskt och gjorde det relevant att delta i samtliga delar. Processtödet som ledde momenten var en annan. En tredje var det engagemang som deltagande organisationer bidrog med och som projektet var helt beroende av.  

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås (på Göteborgsregionens webbplats)

Strukturplan Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg som består av elva kommuner, tidigare Skåne Nordväst, har haft ett flerårigt samarbete kring en gemensam strukturplan. Arbetet har resulterat i en strukturplan som redovisar en avvägd och prioriterad bild med fyra delstrategier. Syftet med arbetet var att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner.

Lärdomar och framgångsfaktorer

Strukturplanen har förankrats internt i de elva kommunerna och har godkänts som planeringsunderlag i respektive kommunfullmäktige. Intern förankring och politikiskt stöd tillsammans med ett flerårigt samarbete och en tydligt definierad styrgrupp har varit framgångsfaktorer för projektet.

Strukturplan för familjen Helsingborg (webbkarta på Familjen Helsingborgs webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen