Aktualitetspröva

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. För att fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras.

Varje kommun ska ha en översiktsplan för hela kommunen, men kan ha ändringar som antingen är för en viss del av kommunen eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Vid en aktualitetsprövning ska alla delar av översiktsplanen prövas. Att översiktsplanen hålls aktuell har stor betydelse för att den ska ge tillräckligt med stöd för efterföljande planering och beslut. Planen måste vara aktuell för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att översiktsplanen är aktuell för att företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur.

Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. En aktualitetsprövning kan resultera i att kommunfullmäktige beslutar om att gällande plan med eventuella ändringar är aktuell i sin helhet eller att en ny översiktsplan ska tas fram. Kommunfullmäktige kan även besluta att gällande plan är aktuell i vissa delar och att revidering behövs för att översiktsplanen i sin helhet ska vara aktuell.

Här kan du läsa om hur man kan starta upp arbetet med en översiktsplan.

Sidansvarig: Webbredaktionen