Underrättelse vid ett standardförfarande

Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse på kommunens anslagstavla informera om förslaget till detaljplan. Kommunen ska även meddela innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget.

Underrättelse

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå:

  • vilket område som detaljplanen avser,
  • om den avviker från översiktsplanen,
  • var planen finns tillgänglig för granskning,
  • hur lång tid man har på sig att lämna synpunkter,
  • till vem eller vilka inom kommunen synpunkter ska lämnas, och
  • att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 18,19 §§

Senast samma dag som underrättelsen anslås på anslagstavlan ska kommunen skicka ett meddelande om innehållet i underrättelsen till:

  • kända sakägare,
  • vissa kända organisationer av hyresgäster,
  • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget, och
  • länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de som har lämnat synpunkter under samrådet eller som anmält intresse av att få ta del av underrättelsen. Det kan till exempel vara enskilda personer, företag, myndigheter och sammanslutningar. Se prop. 2009/10:170 (sid. 237) i "Relaterad information".

Enligt plan- och bygglagens förarbeten behöver kommunen endast skicka meddelande om underrättelsen till enskilda om de uppgett identifierbart namn och adress. Det innebär att underrättelsen endast behöver skickas om avsändaren går att utläsa och lokalisera. Se prop. 2013/14:126 (sid. 89) i "Relaterad information".

Kommunen ska utöver underrättelsen även skicka planförslaget samt samrådsredogörelsen, om en sådan sammanställts, till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 20 §

Växla förfarande efter samråd

Kommunen kan efter samrådet bedöma att förslaget till detaljplan behöver hanteras med ett utökat förfarande. Kommunen ska då inför granskningen, förutom underrättelse, även kungöra förslaget. Kungörelse ska liksom underrättelsen anslås på kommunens anslagstavla och dessutom kungöras i ortstidningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11b, 18, 19 §§

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej