Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jomfru Ane Park, Aalborg, Danmark

Granskad:
Flygfoto över havsbad i vattnet och parken på land.
Flygfoto över havsbadet. Foto: Aalborg Kommun

Jomfru Ane Park har omvandlat en tidigare otillgänglig industrihamn till ett välbesökt, multifunktionellt område på en liten yta. De många möjligheterna till rekreation och platsens designlösningar har gjort att parken år 2013 tilldelats priset Nordic Green Space Award. Här finns möjlighet att bada, leka, spela boll eller sitta och umgås i parkens väldesignade grönområde. Utvecklingen av området är en del i omvandlingen av Aalborg från industristad till kunskapsstad.

Allmänt om Jomfru Ane Park

Industrihamn blir park och rekreationsyta med rika kulturupplevelser

 • brukarmedverkan
 • budget
 • förtätning
 • kreativ/ambitiös förvaltning
 • nordic Green Space Award
 • omställning
 • urban nature
 • yteffektivitet.
Fakta om Jomfru Ane Park
 • Plats: Aalborgs innerstad, Danmark.
 • Skala: Liten.
 • Budget: Låg.
 • Typ av objekt: Offentlig park/grönyta.
 • Tidsaspekt: Långsiktigt.
 • Typ av projekt: Design, experimentellt/beprövat.
 • Ritad av: Cowi, C.F. Møller Architects och Vibeke Rønnow Landskapsarkitekter. Projektet utvecklades av Aalborg Kommun i samarbete med rådgivarna.

Projekt

Jomfru Ane park är en del av utvecklingen av Aalborgs tidigare industrihamn, som knyter samman stadscentrum och vattnet. Till en början var parken framförallt en plats som besöks i samband med evenemang och som genomgångsområde eftersom parken är en del av det större området Aalborg Central Waterfront, som invigdes våren 2010. Men allt eftersom området har utvecklats med fler funktioner har det blivit mer och mer välbesökt, om än något väderberoende, på grund av parkens geografiska läge.

Många olika funktioner på en relativt liten yta

I Jomfru Ane park finns många olika funktioner på en relativt liten yta - en grönyta, en lekplats, en aktivitetsyta och ett havsbad och i närheten ligger ett konserthus och restauranger. Parkytan är uppdelad i fyra mindre stadsträdgårdar, var och en med sin egen identitet och design, som uppmuntrar till olika typer av aktiviteter. Den nedsänkta grönytan ger goda förutsättningar för att värma sig i solen efter ett dopp på havsbadet som ligger precis intill, som på vintern erbjuder bastu för vinterbad. Parken lånas också ut till föreningar och andra som vill hålla evenemang.

Plan

Förtätning är en bärande stadsbyggnadsstrategi i Aalborg kommun. Vidare finns ambitionen att Aalborgs identitet som staden vid fjorden ska fortsätta att stärkas och utvecklas, detta gäller inte minst för hamnområdet där Jomfru Ane park har etablerats. I Aalborg kommuns Planstrategi från 2019 är hamnområdet således nämnt som en prioritering, och även ett Planramverk för centrumområdet har tagits fram för omvandlingen av stadens hamnområde.

Detalplan Jomfru Ane parks olika delar
Jomfru Ane parks olika delar. Illustration: Aalborg Kommun

Strategier och visioner

Kommunen har även en vision för natur, parker och friluftsliv till år 2025, där värdet av tillgång till naturmiljöer och främjandet av biologisk mångfald fastställs politiskt. Det är genom kombinationen av dessa strategier och visioner som förutsättningarna för Jomfru Ane park har kunnat skapas.

Nordic Green Space Award

Jomfru Ane Park fick i 2013 Nordic Green Space Award (NGSA), som är en nordisk kvalitetsstandard för parker och grönområden. Bakom standarden står ett partnerskap med flera olika aktörer och intressenter i Danmark, Norge och Sverige. Kvalitetsbeteckningen NGSA sätter fokus på förvaltningens arbete med att ge brukarna grönområden av hög kvalitet, och understödjer politikernas och ägarnas profilering och prioritering av medel till parkförvaltningen. Kärnan i kvalitetsstämpeln består av en uppsättning kvalitetskriterier, som grupperas i följande tre teman: A. Struktur och generella aspekter, B. Funktionalitet och upplevelser, samt C. Förvaltning och organisation.

Helhetsplan hamnområdet. Klicka för att förstora bilden. Illustration: Aalborg Kommun

Process

Parken etablerades mellan 2018 och 2011. En av framgångsfaktorerna för projektet var att medborgardeltagandet sköttes väl, vilket gav användbar information inför utvecklingen som kunde omsättas i praktiken av landskapsarkitekterna. I processen för medborgardeltagandet för Jomfru Ane park etablerades ett samarbete mellan Aalborg kommun och forskningsgruppen Det Mangfoldige Byrum (DMB) vid Aalborgs universitet.

Under utvecklingen av parken togs även inspiration från pocketparks längs den soliga kusten i Spanien och det är just under de soliga dagarna som parken får störst mängd besökare.

Grön norm

I Aalborg är man stolt över att ha arbetat med en grön norm, en friarealnorm. Man har systematiskt definierat förvaltningsmässiga strategier om friarealer, lekplatser, trädplantering som politikerna regelbundet får del av. Därmed är politikerna med på banan och det är lättare att få loss pengar till diverse projekt. Tjänstemännen har visat på värdet i grönytorna, utbildat politikerna i att förstå att folkhälsa, grundvatten, friluftsliv, lokalt klimat är ett par av alla skikt i ett grönområde.

Både horisontellt och vertikalt

Detta har lyckats på grund av mycket god vilja från både politiker och tjänstepersoner. Det är en stor förvaltningsfråga där man lyckats med att arbeta både horisontellt och vertikalt.

Jomfru Ane park har lyckats med hjälp av ett långsiktigt strategiska planarbete från tjänstepersoner, vilket medverkar till förtroende, tillit och god vilja från både politiker och tjänstepersoner. Att arbeta både horisontellt och vertikalt inom organisationen är en stor förvaltningsmässig prioritet.

Den dagliga driften utförs av Aalborg kommuns entreprenörenhet, med hjälp från Park & Natur vid behov

Medskick

Havsbadet i Jomfru Ane Park. Foto: Aalborg Kommun

Hur skapas stora kvalitéer på liten parkyta?

Jomfru Ane Parken är ett exempel på en långsiktig strategisk förvaltningsmodell, där dokumentation av grönytors värde samt ständig kommunikation med politikerna i kombination med en rik deltagandeprocess, innan designprocessen, kan skapa ett nytt litet grönområde och därigenom bli ett högst relevant och populärt besöksmål.

Läs mer
 • Aalborg Kommune. (2012). Under åben himmel. Politik for natur, parker og udeliv – Vision 2025.
 • Harder, H., et al. (2011). Park/Borgerundersøgelse – Jomfru Ane Parken, august 2011. Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Aalborg University.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen