Förvärv vid nybyggnad

Beroende på entreprenadens utformning och hur fastigheten har förvärvats kan uppdelning av anskaffningsvärdet specificeras med större eller mindre svårighet. Nedanstående uppdelning utgör ett exempel på hur det kan se ut, men utgör i första hand en vägledning. Uppställningen kan även användas vid ombyggnation.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.16 Kostnad vid nybyggnad

 
Förvärv av fastighet vid nybyggnad Belopp i kronor Nyckeltal
Anskaffningsvärde1    
Varav:    
Köpeskilling mark/tomträtt    
Ev. tilläggsköpeskilling (aktier/andelar)    
Entreprenad    
Lagfart    
Pantbrev    
Föreningsbildning    
     
Summa total anskaffningsutgift    
     
Finansiering    
Insatser och upplåtelseavgifter   per kvm BOA+LOA2
Lån   per kvm BOA+LOA3
Summa finansiering    
  Area  
Bostadsarea    
Lokalarea    
Lokalarea/garage    
Totalarea4    
  1. Uppgift om direkt eller indirekt förvärv. Eventuell uppdelning i hus/entreprenadkostnader och mark/tomträtt om förvärv har skett separat och föreningen har varit beställare av entreprenaden.
  2. Per kvadratmeter upplåten bostadsrätt.
  3. Per kvadratmeter upplåten bostadsrätt.
  4. Totalarea inklusive biarea.

Mer om uppställningen

Om marken förvärvats med äganderätt behöver fördelning på byggnader och mark ske för att kunna beräkna avskrivningar. Om annat underlag saknas fördelas anskaffningsvärde för byggnader och mark efter taxeringsvärde. Då marken upplåts med tomträtt motsvarar köpeskillingen värdet på byggrätten och ingår i avskrivningsunderlaget för byggnaden.

Nyckeltal beräknas baserat på olika ytmått beroende på ändamål. Anskaffningsvärdet fördelas på den totala area (BTA) för jämförelse mellan olika objekt. Biarean kan vara mer eller mindre omfattande beroende på typ av hus och gemensamma utrymmen. Nyttan tillfaller samtliga medlemmar, i likhet med lokaler för uthyrning där hyran är tänkt att generera ett överskott för föreningen. Om bostadsrättslokaler förekommer bör det särskilt uppges.

Föreningens finansiering, insatser och lån, fördelas på upplåten bostadsarea (BOA) och eventuell upplåten lokalarea (LOA), eftersom det är medlemmarna som äger andelar i föreningens tillgångar och skulder. Driftskostnaderna fördelas däremot på upplåten bostadsarea (BOA) plus uthyrd lokalarea (LOA), eftersom kostnader och intäkter är hänförliga till både boende och lokalhyresgäster.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej