Beskrivning av fastigheten

Föreningens hus och dess lägenheter ska beskrivas i planen men även förhållanden som att fastigheten ännu inte är bildad.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.6 Beskrivning av fastigheten

I en ekonomisk plan/kostnadskalkyl ska uppgift lämnas om bostadsrättsföreningens firma, organisationsnummer och fastighetens officiella beteckning. Är fastigheten ännu inte bildad anges den som en del av stamfastigheten, exempelvis: del av Kvarnhagen 1:93 i Lilldals kommun. Köp av en del av en fastighet som avser ett bestämt område av fastigheten är ogiltigt, om inte området blir en särskild fastighet genom en fastighetsbildningsförrättning. Det bör även uppmärksammas att om fastigheten inte är bildad, kan det område som föreningen förvärvat belastas av inteckningar för stamfastigheten. Fastigheten frigörs från inteckningsansvar när den intecknats gemensamt med andra fastigheter (relaxation).

Areal

Uppgifter ska lämnas om fastighetens areal. Reglerna om tredimensionell fastighetsindelning innebär att det också är möjligt att bilda ett nytt slags fastigheter, vilka avgränsas både horisontellt och vertikalt. Uppgifter om fastighetens areal bör då anges som arealen på utbredningen i horisontalplanet.

Antal hus

Antalet byggnader ska anges. Uppgifter om användningssättet ska också lämnas, till exempel bostadshus, butikshus, kontorshus, garagebyggnad, daghem, restaurang, industrilokal, förrådsbyggnad, tvättstuga, hobby- eller samlingslokal. Byggnaderna ska kortfattat beskrivas. Om flera typer av byggnader finns, ska det finnas en kortfattad byggnadsbeskrivning för samtliga byggnadstyper. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej