Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Välj ventilationssystem när du bygger eller renoverar

Granskad:

Du kan välja bland olika typer av ventilationssystem. De kan också kombineras med olika energibesparande system. Det viktigaste är att ventilationen gör det den ska: tillför frisk luft och för bort fukt och förorenad luft. Det finns samtidigt krav på att varje byggnad ska göra av med så lite energi som möjligt.

Välj ventilation och minska energianvändningen

Du kan spara energi genom åtgärder både på byggnaden och på installationerna, till exempel ventilationssystemet. Men de energisparande åtgärderna får inte leda till att byggnaden inte uppfyller kraven på luftkvalitet, luftflöde och fuktsäkerhet i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 6.

Se till att ditt nya ventilationssystem och dess värmeåtervinning projekteras så att systemet blir rätt dimensionerat till det behov som finns av friskluft och luftutbyte i byggnaden. Du kan läsa om energieffektivisering och åtgärdsförslag för ventilation i Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2012, del 1, fråga och svar nr 8.

När du renoverar din villa

Montera vid behov extra tilluftsventiler när du renoverar. Villor som byggdes före 1976 ventilerades normalt med självdragsventilation. Många småhus byggdes då utan tilluftsventiler. Tilluften kom i stället in genom otätheter i byggnaden och när man vädrade. Men nu bygger vi tätare hus och vädrar mindre, därför behövs tilluftsventiler. Det kan exempelvis bli aktuellt vid byte till nya fönster.

För att åtgärda radon brukar man ibland byta till mekanisk till- och frånluftsventilation (se längre ner). Det kan medföra att det ibland blir ett luftövertryck inomhus. Kontrollera därför så att det inte finns otätheter genom golv, ytterväggar och innertak där fuktig inomhusluft kan läcka ut och kondensera på kalla ytor inuti golv, väggar och tak.

Om man byter till mekanisk frånluft, efter att ha haft självdragsventilation, minskar risken för luftläckage in i väggar och takkonstruktion, men i stället kan radonhalten inomhus öka. Du kan kontakta kommunen om du vill veta om det finns höga halter av markradon i området. Du kan också läsa Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

Tre typer av ventilationssystem

Nedan förklarar vi tre typer av ventilationssystem. Ventilationen i bostäder utformas så att tilluftsventiler finns i sovrum och vardagsrum, och frånluftsventiler finns främst i badrum, wc, tvättrum och kök. Friskluften kommer alltså in där vi normalt vistas oftast, och frånluften leds ut där vi skapar matos, lukt och fuktig luft. I kök och badrum bör det finnas möjlighet att öka frånluftsflödet tillfälligt genom till exempel en fläkt.

Självdragsventilation

Självdragsventilation fungerar genom att det skapas ett ventilationsflöde av värmeskillnad mellan inne och ute (varm luft utvidgas och blir lättare än kall luft vilket gör att den stiger) samt via vindpåverkan på byggnaden. Självdragsventilation fungerar alltså utan fläktar.

Det finns en variant som kallas förstärkt självdragsventilation, där frånluftskanalen har kompletterats med en elektrisk eller vinddriven fläkt (oftast behovsstyrt i badrum eller i kök). Självdragsventilation finns i huvudsak i äldre småhus och flerbostadshus byggda före 1976. Självdrag utan värmeåtervinning kan vara svårt att förena med energisnålt byggande.  

Mekanisk frånluftsventilation

Ett mekaniskt frånluftssystem har en fläkt som leder ut frånluften – F-system. Tilluften kommer in genom ventiler som sitter i väggen, bakom elementen eller i fönsterkarmen. Frånluftssystem kan kombineras med exempelvis en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av den värme som leds ut med ventilationen – FVP-system. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kallas FX-system. Mekanisk frånluft utan värmeåtervinning kan vara svårt att förena med energisnålt byggande.  

Mekanisk till- och frånluftsventilation 

Ett mekaniskt till- och frånluftssystem har två typer av fläktar: en som trycker in tilluft i bostaden, och en som suger ut frånluften – FT-system. Systemet har normalt värmeåtervinning och värmeväxlare, och kallas då FTX-system. FT-system utan värmeåtervinning kan vara svårt att förena med energisnålt byggande. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen