Vägledning för planering för och invid djurhållning

Vägledning för planering för och invid djurhållning
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-86827-12-01
ISBN (PDF):
978-91-86827-13-7
Rapport:
2011:6

På senare år har antalet hästar vuxit kraftigt i landet. Hästhållning sker, i motsats till annan djurhållning, inte längre traditionellt på landsbygden, utan i allt större utsträckning i eller i närheten av tätorter. Denna utveckling ställer och har ställt stora krav på bedömningar inför detaljplanering och bygglovgivning, men framförallt visat att vägledningar och andra lagtolkningsdokument utgivna av centrala myndigheter behöver omarbetas.

Med denna vägledning vill Boverket underlätta tillämpningen av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) genom att beskriva kunskapsläget och rättspraxis vad gäller djurhållning och fysisk planering.

Sidansvarig: Publikationsservice