Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär

- en vägledning

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-690-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-691-7
Rapport:
2020:8

Boverket har publicerat en reviderad vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbyggnader. Vägledningen ansluter till de allmänna råd om industri- och annat verksamhetsbuller som utgivits 2020 och utgår i väsentliga delar från tidigare vägledning. På samma sätt som tidigare kan vägledningen tillämpas för skolor, förskolor och vårdlokaler vid de tidpunkter då lokalerna används.

Buller är ett stort hälso- och samhällsproblem som aktualiseras såväl i den fysiska planeringen, som följer plan- och bygglagen, som vid prövning och tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser.

Boverkets vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande verksamhet. Bästa möjliga ljudnivå bör alltid eftersträvas.

I vägledningen ges förslag till vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna. Vägledningen anger även när bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt.

Vägledningen utgår i allt väsentligt från den tidigare vägledning som utgavs 2015, men innehåller mer av fördjupande och förklarande resonemang. Detta gäller bland annat hälsoskydd och olägenhetsbedömning i plan- och bygglagen samt analogivis tillämpning av buller från teknisk utrustning. Utemiljöer och omgivningsbuller vid fasad vid lokaler för pedagogisk verksamhet jämställs med bostadsbyggnader. Motsvarande tillämpning rekommenderas vid vårdlokaler som används för patienter under längre sammanhängande tid.

Den nya vägledningen har avstämts med Naturvårdsverket som, i samverkan med Boverket, år 2015 tog fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. De båda vägledningarna ska underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industribuller har tagits fram i samverkan och gäller parallellt och har samma målsättning att en så god ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas och att människors hälsa sätts i fokus.

Tillbaka till toppen