Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder

- en vägledning

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-257-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-258-2
Rapport:
2015:21

Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Vägledningen kan även användas vid skolor, förskolor och vårdlokaler för de tidpunkter då lokalerna används.

Boverkets vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande verksamhet. Bästa möjliga ljudnivå bör alltid eftersträvas.

I vägledningen ges förslag till vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna. Vägledningen anger även när bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt.

Buller är ett stort hälso- och samhällsproblem som aktualiseras såväl i den fysiska planeringen, som följer plan- och bygglagen, som vid prövning och tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser.

Samordning med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en vägledning för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De båda vägledningarna ska underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Arbetet har samordnats, så att både Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industribuller utgår ifrån att en så god ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas och att människors hälsa är i fokus.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen