Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

En pilotstudie

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-755-6
Rapport:
2021:12

Boverket har i uppdrag att följa upp etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön inom miljömålssystemet. Etappmålet innebär att en majoritet av kommunerna senast år 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Boverket har även i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. I uppdraget adresseras frågor som rör planeringsunderlag för att underlätta arbetet med klimatanpassning i den byggda miljön. Planeringsunderlag som kvantifierar förekomst av urbana träd bedöms vara relevant i det klimatanpassningsarbete som utförs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer.

Med anledning av ovanstående behov gav Boverket SCB under våren 2020 i uppdrag att göra en förstudie kring potentiella metoder och dataunderlag för en nationell kartläggning av träd och trädtäckning i städer och tätorter i syfte att bland annat kunna skatta dess betydelse för olika typer av urbana ekosystemtjänster, såsom reglering temperaturer, omhändertagande av dagvatten och filtrering av luftpartiklar.

Under hösten 2020 följdes förstudien upp av en pilotstudie där förslagen från förstudien prövades i två olika delstudier. Delstudierna utfördes av två olika konsultgrupper. SCB och Boverket har gjort den sammanfattande analysen och bedömningen av resultaten som presenteras i denna rapport.

Tillbaka till toppen