Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
76
ISBN (PDF):
978-91-7563-769-3
Rapport:
2021:26

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tagit fram förslag på hur äldre detaljplaner kan ersättas med digitala original. Även frågor som finansiering av arbetet, förväntad samhällsnytta och hur planer som inte kan omvandlas ska hanteras ingick i uppdraget som nu slutredovisas. 

Boverkets förslag innebär att det kommer att bli obligatoriskt att omvandla analoga detaljplaner till digitala detaljplaner. Om de inte omvandlas upphör detaljplanerna att gälla vid ett givet datum. De planer som inte omvandlas kommer att upphöra att gälla 1 januari 2028.

Att ersätta analoga detaljplaner med digitala detaljplaner kommer att kräva ett omfattande arbete och mycket regelutveckling. För att kunna genomföra förslagen behövs det en vilja från statens sida till en regelutveckling och att den sker i relativt hög takt. Genomförandet av förslagen kommer att generera ett omfattande arbete för kommunerna eftersom det är där det praktiska arbetet ska utföras.

Slutredovisning av uppdraget för 2021

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Denna rapport om detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår i redovisningen av uppdraget:

  • Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (sammanfattande rapport)
  • Digital kommunikation i PBL
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation  (denna rapport)
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö.
Tillbaka till toppen