Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Etableringshinder på bostadsmarknaden

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
151
ISBN (tryck):
978-91-7563-181-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-182-0
Rapport:
2014:33

Här analyserar Boverket de etableringsproblem som finns på bostadsmarknaden – och pekar på tänkbara åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Boverket föreslår att staten tar över administrationen för de hyresgarantier som kommunerna idag kan få statligt bidrag för att ställa ut. Detta för att kunna hjälpa fler hushåll som har svårt att få hyresrätt med besittningsskydd, trots att de har förmåga att klara de månatliga utgifter som ett hyreskontrakt skulle innebära.

Den statliga förvärvsgarantin, som är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpare av bostad och administreras av Boverket, avskaffas enligt förslag. I ljuset av den rådande debatten om hushållens höga skulder bedömer Boverket att det i dagsläget inte är lämpligt att föreslå andra styrmedel som underlättar för hushåll att låna pengar till sin bostad.

Människors olika möjligheter att komma in på bostadsmarknaden kan studeras ur flera perspektiv. Boverket anser att förslag på åtgärder av mer omfattande karaktär inte kan ges utan en helhetssyn som involverar flera politikområden. Det behövs dessutom en långsiktigt hållbar politisk överenskommelse om bostadspolitikens inriktning.

I den här rapporten tar Boverket upp:

  • villkoren för en svensk social bostadspolitik med exempel från andra länder
  • konkreta hinder för etablering på bostadsmarknaden
  • hur kommuner och andra aktörer arbetar för att underlätta etablering
  • systemet med de kommunala hyresgarantierna som berättigar till statligt bidrag
  • systemet med den statliga förvärvsgarantin
  • Överväganden på förändringar av regelsystem

Om uppdraget

Rapporten är Boverkets svar på regeringsuppdrag 2013-3426-001 som innebär att:

  • Boverket har fått i uppdrag att belysa konkreta etableringsproblem på bostadsmarknaden, med fokus på områden där kunskap saknas.
  • Boverket ska även analysera tänkbara åtgärder och styrmedel som kan hantera risk eller på annat sätt underlätta etablering på bostadsmarknaden.
  • Boverket ska dessutom göra en översyn av systemet för de kommunala hyresgarantierna (inklusive det statliga bidraget) och den statliga förvärvsgarantin och i den mån det bedöms motiverat lämna förslag på åtgärder.
Tillbaka till toppen