Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatanpassning – kostnader och finansiering

Förstudie över kostnader och finansiering kopplade till översvämningar och erosion

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
48
ISBN (PDF):
978-91-7563-765-5
Rapport:
2021:22

I rapporten beskriver Boverket hur kunskapsläget ser ut för kostnader och finansiering kopplade till klimatanpassningsåtgärder för översvämning och erosion. Förstudien har tagits fram inom ramen för Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

För att ta fram en övergripande bild så har vi studerat relevant litteratur, såsom rapporter och SOU:er, som berör finansiering och kostnadsberäkningar relaterat till översvämning i kustområden och kusterosion. Vi har även tittat på internationell litteratur när det ansetts vara relevant.

Förstudien tar upp två typer av kostnader:

  • kostnader för att klimatanpassa samhället och
  • kostnader som kan uppstå om vi inte arbetar förebyggande genom klimatanpassning, ofta uttryckt som värden som riskeras.

Det är viktigt att ha med sig skillnaderna mellan antaganden och avgränsningar för kostnadsberäkningarna, vilket gör att det är problematiskt att jämföra kostnader mellan varandra. Vi anser därför att man bör vara försiktig med att jämföra en riskkostnad med en annan, eller att jämföra riskkostnader med anpassningskostnaden, eftersom jämförelsen riskerar att bli missvisande.

Tillbaka till toppen