Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Naturens tjänster i staden

– till nytta och glädje!

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-454-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-455-5

I den byggda miljön finns ofta ett antal tjänster som naturen ger oss utan att vi tänker så mycket på det. Dessa tjänster kallas ekosystemtjänster och de bidrar till att göra staden mer attraktiv och hälsosam samt bättre anpassad till ett förändrat klimat. I den här skriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer.

Växter renar luft, vegetation dämpar trafikbuller, bin pollinerar grödor och vår hälsa förbättras vid möjlighet till utevistelse i natur- och grönområden. Träd och vegetation bidrar till ett bättre klimat och ger oss skugga varma sommardagar. Grönytor hjälper till att ta hand om regnvatten, vilket minskar risken för översvämning. Det här är några exempel på hur ekosystemtjänsterna kan hjälpa oss att klara flera av de utmaningar som samhället står inför och som behöver uppmärksammas i alla skeden av samhällsbyggandet. Detta gäller särskilt i städer och tätorter, där det råder stor konkurrens om utrymmet.

Flera kommuner, byggbolag och fastighetsägare arbetar redan i dag med att synliggöra och utveckla ekosystemtjänster. I den här kortskriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer: regional planering, kommunal planering, byggande och fastighetsförvaltning.

I "Relaterad information" hittar du en länk till Boverkets samlade vägledning om ekosystemtjänster.

Tillbaka till toppen