Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av kontrollplaner

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
34
ISBN (PDF):
978-91-89581-21-0
Rapport:
2023:6

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket genomfört förstudien om digitalisering av kontrollplaner. I syfte att beskriva informationsmängder som bör beaktas i framtagande av en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), hur dessa digitalt kan följas upp och behov av specificerad informationshantering.

Förstudien visar på möjligheter att, genom att använda digitalisering, förstärka kontrollplanens status. Det kan ske med en tydligare spårbarhet i kontrollpunkter där exempelvis tidpunkt för ifyllande och identifiering av kontrollanten blir möjlig.

Vidare visar förstudien på tydliga möjligheter att förbättra hanteringen och spårbarheten av bygg- och rivningsavfall både vid framtagande av materialinventering och avrapportering av transporterat och mottaget avfall. Detta skulle kunna underlätta exempelvis statistikuttag över avfall som förbereds för återanvändning samt minska svinnet av farligt avfall.

Slutredovisning av uppdraget 2022

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fem­ ämnesrapporter. Denna rapport om digitalisering av kontrollplaner är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår redovisningen av uppdraget är:

  • Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.
Tillbaka till toppen