Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

En introduktion till stöd för översiktlig planering

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-694-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-695-2
Rapport:
2020:10
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, den byggda miljön och dess rumsliga strukturer även i framtiden.

För att lyfta dessa samband har Boverket initierat ett arbete med syftet att beskriva hur den digitala tekniken kan ge stöd för att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. I rapporten visas också exempel på risker som kan finnas med teknikutvecklingen. Målgruppen är i första hand översiktsplanerare och denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

Vår slutsats är att översiktsplaneringen behöver utvecklas för att bli mer proaktiv i förhållandet till teknikutvecklingen. Ett sätt kan vara att utgå från olika områdens plats-specifika förutsättningar och diskutera utmaningar och strategier där teknikutvecklingens möjligheter och risker vägs in. I rapporten ges exempel på hur ny teknik kan stärka, komplettera och överbrygga brister i den byggda miljön. Det kan exempelvis handla om nya kommunikationsmedel, nya sätt att stärka tillgången till service och mötesplatser och att nyttja resurser mer effektivt och hållbart.

Sidansvarig: Publikationsservice